Leveringen - 255289-2020

02/06/2020    S105

Noorwegen-Oslo: Medische apparatuur

2020/S 105-255289

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oslo Universitetssykehus HF (hovedenhet)
Nationaal identificatienummer: 993467049
Postadres: Postboks 4956 Nydalen
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0424
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Elin B. Chruickshank Rubach
E-mail: elruba@ous-hf.no
Telefoon: +47 95283653

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/130941218.aspx

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

75823 AS AKU Surgery Department, Endoscopy Rack Covid-19

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procurement of 2 3D4K laparoscopy racks with an option for ICG functionality for the SOP/Gastro and Child Surgery Department, Ullevål/OUS HF. The laparoscopy racks must have 3D and 4K for the entire image chain.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 500 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO011 Oslo
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

To our knowledge, there is only one relevant supplier of this equipment that can fulfil the stated functional requirements, see annex 4 Requirements Specification.

Any objections must be notified to the project manager by 10 June 2020, 12.00.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2 insufflation apparatuses.

Service contracts, total contract and preventive maintenance.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

There is only one relevant supplier of this equipment that can fulfil the attached requirements, see annex 4.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Karl Storz Endoskopi Norge AS
Nationaal identificatienummer: 993 346 292
Postadres: Stamveien 1
Plaats: Hagan
NUTS-code: NO011 Oslo
Postcode: 1481
Land: Noorwegen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 3 500 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo tingrett
Plaats: Oslo
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020