Diensten - 255295-2020

02/06/2020    S105

Noorwegen-Oslo: Brandpreventiediensten

2020/S 105-255295

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oslo Kommune v/Eiendoms- og Byfornyelsesetaten
Nationaal identificatienummer: 874 780 782
Postadres: Christian Krohgs gate 16
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO01 Oslo og Akershus
Postcode: 0186
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Elin Furulund
E-mail: elin.furulund@eby.oslo.kommune.no
Telefoon: +47 21802180

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/eiendoms-og-byfornyelsesetaten/#gref

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330542

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271389&B=OSLO
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271389&B=OSLO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of a Framework Agreement for Fireproofing Services

Referentienummer: 19/4423
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75251110 Brandpreventiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The procurement will prevent fires at EBY's properties and ensure that EBY adheres to the legislated requirements concerning fire protection. The framework agreement will include fire prevention works in the form of servicing, maintenance, inspection and correction of minor deviations on installations, etc. on properties that the contracting authority manages.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24951210 Poeder voor brandblusapparaten
31625100 Branddetectiesystemen
35111300 Brandblustoestellen
35111310 Schuimsystemen
35111500 Brandbestrijdingssysteem
35111510 Handgereedschap voor brandbestrijding
35111520 Schuimblusmiddel of dergelijke preparaten
44482100 Brandslangen
50413200 Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO01 Oslo og Akershus
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oslo and Asker.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The procurement will prevent fires at EBY's properties and ensure that EBY adheres to the legislated requirements concerning fire protection. The framework agreement will include fire prevention works in the form of servicing, maintenance, inspection and correction of minor deviations on installations, etc. on properties that the contracting authority manages.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contracting authority has the option to extend the contract for 1 year + 1 year.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postadres: c/o Fylkesmannen i Østfold, pb 325
Plaats: Moss
Postcode: 1502
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020