Diensten - 255307-2020

02/06/2020    S105

Noorwegen-Oslo: Diensten in verband met software

2020/S 105-255307

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Nationaal identificatienummer: 987 879 696
Postadres: Tollbugata 20
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0152
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Emilie Kristine Christoffersen
E-mail: ech@imdi.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.imdi.no
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/339193
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271252&B=DFO
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271252&B=DFO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tool and Support for a Business Rule Management System/Decision Management System (BRMS/DMS)

Referentienummer: 20-04036
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72260000 Diensten in verband met software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The aim of the contracting authority is to secure a new solution to automate decisions and to give decision support, which supports statutory requirements and which covers the contracting authority's need for clear and secure rule management.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
48400000 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
48482000 Business-intelligence software
48517000 IT-software
48770000 Ontwikkeling van software voor algemene, comprimerings- en printerfaciliteiten
48900000 Diverse software en computersystemen
48920000 Kantoorautomatiseringssoftware
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72211000 Programmering van systeem- en gebruikerssoftware
72212000 Programmering van toepassingssoftware
72212400 Diensten voor ontwikkeling van software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
72212482 Diensten voor ontwikkeling van business intelligence software
72221000 Bedrijfsanalyseadviezen
72263000 Software-implementatiediensten
72265000 Softwareconfiguratiediensten
72268000 Leveren van software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oslo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The aim of the contracting authority is to secure a new solution to automate decisions and to give decision support, which supports statutory requirements and which covers the contracting authority's need for clear and secure rule management. The contracting authority intends to establish a contract for the procurement of a business rule management system/decision management system with support and maintenance, as well as additional services/additional software. The system will be integrated with other applications, consisting of purpose-built and standard case management tools. In accordance with the contracting authority's strategy, we are looking for a standard software/standard service that can be adapted to the contracting authority's needs and that is delivered on a cloud-based platform (SaaS/PaaS).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contract can be extended for 2 years + 2 years + 2 years, so that the total possible contract length is 12 years.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

See the tender documentation.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contract contains options to expand and amend the functionality and scope of the delivery, cf. SSA-T Annex 1.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tenderers must be a legally registered company.

Documentation requirement: company registration certificate or equivalent documentation showing that the tenderer is registered in a register of business enterprises, a professional register or a trade register in their homeland.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have the required economic and financial standing.

Documentation requirement:

• the last approved annual financial statements with the annual report and auditor's report as well as any newer information of relevance;

• solidity assessment from a company licensed to operate a credit information business. The assessment must not be more than three months old at the application deadline, be based on the last approved fiscal figures and should provide information about credit worthiness and the degree of bankruptcy risk.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have experience from comparable assignments.

Documentation requirement: description of up to three of the most relevant assignments during the last 3 years. The description must include a description of the assignment, statement of the assignment value, dates and recipient (name, telephone and email). It is the tenderer's responsibility to confirm relevance through the description.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See the tender documentation.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 07/07/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/02/2021

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Plaats: Oslo
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020