Diensten - 255310-2020

02/06/2020    S105

IJsland-Reykjavik: Reinigingsdiensten

2020/S 105-255310

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ríkiskaup
Nationaal identificatienummer: 6601694749
Postadres: Borgartun 7c
Plaats: Reykjavik
NUTS-code: IS ÍSLAND
Postcode: IS-105
Land: IJsland
Contactpersoon: Hafdís Vala Freysdóttir
E-mail: hafdisv@rikiskaup.is

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.rikiskaup.is/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ræsting fyrir UTN

Referentienummer: 21121
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 16 308 436.00 ISK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IS ÍSLAND

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 051-122172

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hreint ehf
Nationaal identificatienummer: 6601840159
Postadres: Auðbrekka 8
Plaats: Kópavogur
NUTS-code: IS0 ÍSLAND
Postcode: 200
Land: IJsland
E-mail: skuli@hreint.is

Internetadres: http://www.hreint.is

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 308 436.00 ISK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020