Diensten - 255312-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

IJsland-Reykjavik: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 105-255312

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ríkiskaup
Nationaal identificatienummer: 6601694749
Postadres: Borgartun 7c
Plaats: Reykjavik
NUTS-code: IS ÍSLAND
Postcode: IS-105
Land: IJsland
Contactpersoon: Hafdís Vala Freysdóttir
E-mail: hafdisv@rikiskaup.is

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.rikiskaup.is/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Þverfagleg teymi fyrir Stafrænt Ísland

Referentienummer: 21018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Request for Proposals (RPF) from qualified software vendors for multidisciplinary teams for implementation of software to promote general digital services for Iceland.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 12 935.00 ISK / Hoogste offerte: 28 000.00 ISK meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IS ÍSLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stafrænt Ísland, (Digital Iceland) on behalf of the Ministry of Finance and Economic Affairs, has initiated a Request for Proposals (RPF) from qualified software vendors for multidisciplinary teams for implementation of software to promote general digital services for Iceland. Up to 18 teams from qualified participants will be selected for a 3-year general contract to participate in this project. Final selection of the teams that will be involved in programming and implementing selected software services and selected software, will be based on grades given in this RFP and/or potential ‘micro-RFPs’ that will take place during the contract period.

The teams will work in collaboration with the buyer for projects for new web systems and a new website island.is as a central service portal. The final buyers will be the Ministry of Finance and Economic as well as various government agencies. The projects in question revolves around the new development of digital services, which falls under Stafrænt Ísland (Digital Iceland) and island.is. The actual purchasers of individual projects can be various institutions and ministries.

Stafrænt Ísland has defined a policy regarding technology and software (see website below). All projects and software resulting from this RFP will adhere to this policy. The policy might evolve during the contract period and can affect procedures, projects and software being developed.

All products resulting from projects related to this RFP will be the property of the purchaser and can and/or will be reused in part or in whole in other projects. Software created on the basis of these projects is considered open and free, cf. the definition of the term on the website of the Government of Iceland and the technical policy of island.is.

A contract will be made with up to 18 teams of three major types (up to six teams of each type).

Self-service team (4-6 persons): A team that specializes in design and programming processes/applications. Emphasis is placed on teams being able to solve complex processes from the user's experience and deliver results in the backend system of the relevant service provider/organization based on the island.is technical policy. Teams should include at least a designer, general programmer, full stack programmer and submission and testing manager.

Webteam island.is (4-6 persons): Teams need to have knowledge of user-centered design, based on user experience and user interface design and implementation. Emphasis is placed on the overall interface design and frontend programming new website island.is. Teams should include a designer, a content designer, general programmer, full-stack programmer and submission and testing manager.

Webservices team (2-3 persons): The webservice team will focus on strengthening and analyzing the web services (APIs) that are developed within participating agencies and will be used for island.is through the Stream (X-Road). Developers must have in-depth knowledge of backend programming and web services (SOAP and REST). Teams are responsible for supporting organizations with a focus on web services that will be used on island.is through the Stream.

https://stafraent.island.is/verkefni/nytt-island-is/

https://www.stjornarradid.is/verkefni/upplysingasamfelagid/stafraent-frelsi/opinn-hugbunadur/

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 239-587883
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 26
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stefna ehf.
Nationaal identificatienummer: 5209032750
Postadres: Glerárgata 34
Plaats: Akureyri
NUTS-code: IS ÍSLAND
Postcode: 600
Land: IJsland
E-mail: robbi@stefna.is

Internetadres: http://www.kolibri.is

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 935.00 ISK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 26
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fuglar hef
Nationaal identificatienummer: 6805983479
Postadres: Katrínartún 4
Plaats: Reykjavík
NUTS-code: IS ÍSLAND
Postcode: 105
Land: IJsland
E-mail: helgi@fuglar.com

Internetadres: http://www.fuglar.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 762.00 ISK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 26
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Parallel Ráðgjöf ehf.
Nationaal identificatienummer: 5306180990
Postadres: Ægisgata 7
Plaats: Reykjavík
NUTS-code: IS ÍSLAND
Postcode: 101
Land: IJsland
E-mail: thorhildur@parallelradgjof.is

Internetadres: http://www.prl.is

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 900.00 ISK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 26
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Origo
Nationaal identificatienummer: 5302922079
Postadres: Borgartúni 37
Plaats: Reykjavik
NUTS-code: IS ÍSLAND
Postcode: 105
Land: IJsland
E-mail: gunnarph@origo.is

Internetadres: http://www.origo.is

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 900.00 ISK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 26
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kolibri ehf.
Nationaal identificatienummer: 5505071960
Postadres: Borgartún 26
Plaats: Reykjavík
NUTS-code: IS ÍSLAND
Postcode: 105
Land: IJsland
E-mail: baldur@kolibri.is

Internetadres: http://www.kolibri.is

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 200.00 ISK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 26
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hugsmiðjan
Nationaal identificatienummer: 5001012880
Postadres: Snorrabraut 56
Plaats: Reykjavík
NUTS-code: IS ÍSLAND
Postcode: 108
Land: IJsland
E-mail: ragnheidurth@hugsmidjan.is

Internetadres: https://www.hugsmidjan.is/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 900.00 ISK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 26
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prógramm ehf
Nationaal identificatienummer: 4512071050
Postadres: Urðarhvarf 6
Plaats: Kópavogur
NUTS-code: IS ÍSLAND
Postcode: 201
Land: IJsland
E-mail: hallgrimur@programm.is

Internetadres: https://programm.is

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 425.00 ISK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 26
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aranja ehf
Nationaal identificatienummer: 5611150790
Postadres: Nóatún 17
Plaats: Reykjavík
NUTS-code: IS ÍSLAND
Postcode: 105
Land: IJsland
E-mail: aegir@aranja.com

Internetadres: https://aranja.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 900.00 ISK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 26
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Advania
Nationaal identificatienummer: 5902697199
Postadres: Gudrunartun 10
Plaats: Reykjavik
NUTS-code: IS ÍSLAND
Postcode: 105
Land: IJsland
E-mail: sea@advania.is

Internetadres: http://advania.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 745.00 ISK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 26
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Deloitte ehf.
Nationaal identificatienummer: 5210982449
Postadres: Smáratorg 3
Plaats: Kópavogur
NUTS-code: IS ÍSLAND
Postcode: 201
Land: IJsland
E-mail: mskuladottir@deloitte.is

Internetadres: http://www.deloitte.is

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 200.00 ISK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 26
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stafrænar Lausnir EHF
Nationaal identificatienummer: 5407141260
Postadres: Höfðabakki 9c
Plaats: Reykjavík
NUTS-code: IS ÍSLAND
Postcode: 110
Land: IJsland
E-mail: hrafn@sendiradid.is

Internetadres: http://www.sendiradid.is

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 900.00 ISK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kærunefnd útboðsmála
Plaats: Reykjavik
Land: IJsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020