Diensten - 255324-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Noorwegen-Oslo: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 105-255324

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Statnett SF
Nationaal identificatienummer: 962 986 633
Postadres: Postboks 4904 Nydalen
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO01 Oslo og Akershus
Postcode: 0423
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Helle Murvold
E-mail: helle.murvold@statnett.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.statnett.no/

Adres van het kopersprofiel: https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1060

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Linux Platform Support

Referentienummer: KON - 005668
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Linux platform support.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO01 Oslo og Akershus
NUTS-code: NO NORGE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oslo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hire of a consultant for Linux platform support until 31 December 2021, 100 % engagement.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 70 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Price / Weging: 30 %
Prijs - Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1 year + 1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 107-262209
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Linux Platform Support

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Experis AS
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO01 Oslo og Akershus
Land: Noorwegen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Statnett SF
Plaats: Oslo
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020