Leveringen - 255373-2020

02/06/2020    S105

Zwitserland-Bern: Elektromechanische uitrusting

2020/S 105-255373

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Division infrastructure achats, chaîne d'approvisionnement et production achats technologie
Postadres: Hilfikerstrasse 3
Plaats: Bern 65
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 3000
Land: Zwitserland
E-mail: rolf.gerber@sbb.ch

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.simap.ch

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Livraison, le montage et la mise en service d’une installation pilote pour appareils d’essai des freins (BPG)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31720000 Elektromechanische uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— livraison, le montage et la mise en service d’une installation pilote pour appareils d’essai des freins (BPG).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31720000 Elektromechanische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— livraison, le montage et la mise en service d’une installation pilote pour appareils d’essai des freins (BPG).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: CA 1.1 Prix de l’installation pilote BPG / Weging: 15 %
Kostencriterium - Naam: CA 1.2 Prix de l’installation série BPG / Weging: 70 %
Kostencriterium - Naam: CA 1.3 Taux horaire prestations de service et d’assistance / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: CA 1.4 Prix du forfait journalier 1: jusqu'à 8 heures / Weging: 2.5 %
Kostencriterium - Naam: CA 1.5 Prix du forfait journalier 2: > 8 heures / Weging: 2.5 %
Kostencriterium - Naam: CA 2.1 Couverture des écrans / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: CA 2.2 Durée de vie technique / Weging: 50 %
Kostencriterium - Naam: CA 3.1 Délais de garantie / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 240-590298
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Industrie-Partner GmbH
Postadres: An der Walze 11
Plaats: Coswig
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 01640
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 026 892.00 CHF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

— raisons de la décision d'adjudication: attribution sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères d'attribution publiés;

— indication des voies de recours:

—— conformément à l’article 30 LMP, la présente décision peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa publication, auprès du tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall;

—— le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire, y seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles sont disponibles;

— publication de référence nationale: SIMAP du 28.5.2020, doc. 1135757.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Postfach
Plaats: Saint-Gallen
Postcode: 9023
Land: Zwitserland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020