Werken - 255377-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Warrington: Installeren van brandpreventie-installaties

2020/S 105-255377

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Procurement for Housing
Postadres: 2 Olympic Way, Woolston Grange Avenue, Birchwood,
Plaats: Warrington
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: WA2 0YL
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Jane Brighouse
E-mail: jbrighouse@pfh.co.uk
Telefoon: +44 1925286379

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.procurementforhousing.co.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.in-tendhost.co.uk/procurementforhousing/aspx/Home

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.in-tendhost.co.uk/procurementforhousing/aspx/Home
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://in-tendhost.co.uk/procurementforhousing/aspx/Home
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fire Safety Installation, Service and Maintenance Works and Services (EWNI)

Referentienummer: PFH/00000099
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45343000 Installeren van brandpreventie-installaties
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Established in 2004, Procurement for Housing (PfH) is a national procurement consortium dedicated to the social housing sector and supported by the National Housing Federation (NHF), the Chartered Institute of Housing (CIH) and Housemark. PfH is a contracting authority under Regulation 2 of the Public Contracts Regulations 2015 (PCR 2015) and a central purchasing body under Regulation 37 PCR 2015. PfH is seeking qualified and experienced contractors to establish a framework agreement for fire safety installation, service and maintenance works and services to cover sprinkler and fire suppression systems, fire alarm and emergency lighting systems, passive works, whole building works and cladding. The framework will be divided into regions and value bands. A separate procurement is being undertaken for Scotland, details of which can be found on the Public Contracts Scotland website.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sprinkler Systems Installation and Associated Service and Maintenance

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115500 Sprinklersystemen
51100000 Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
35111500 Brandbestrijdingssysteem
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
45343100 Aanbrengen van brandwering
75251110 Brandpreventiediensten
31625100 Branddetectiesystemen
45343230 Installeren van sprinklersystemen
35111520 Schuimblusmiddel of dergelijke preparaten
71317100 Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
45350000 Werktuigbouwkundige installaties
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Design, installation, testing, commissioning, handover, service and maintenance of sprinkler and fire suppression systems. The lot is divided into 11 geographical regions and three value bands. Organisations may bid for all regions and a maximum of two value bands. PfH intends to appoint five contractors to each region and value band, but reserves the right to award a greater or fewer number of places depending on the bids received.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality Criteria / Weging: 65
Kostencriterium - Naam: Price Criteria / Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sprinkler Systems Service and Maintenance

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115500 Sprinklersystemen
35111500 Brandbestrijdingssysteem
45343100 Aanbrengen van brandwering
31625100 Branddetectiesystemen
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service and maintenance of sprinkler and fire suppression systems. The lot is divided into 11 geographical regions and three value bands. Organisations may bid for all regions and a maximum of two value bands. PfH intends to appoint five contractors to each region and value band, but reserves the right to award a greater or fewer number of places depending on the bids received.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality Criteria / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Price Criteria / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fire Alarm and Emergency Lighting Installation and Associated Service and Maintenance

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625200 Brandalarmsystemen
51100000 Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
45312100 Installeren van brandalarmsystemen
45350000 Werktuigbouwkundige installaties
45343100 Aanbrengen van brandwering
31518200 Noodverlichtingsuitrusting
31625100 Branddetectiesystemen
75251110 Brandpreventiediensten
71317100 Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
31625000 Inbraak- en brandalarminstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Design, installation, testing, commissioning, handover, service and maintenance of fire alarm and emergency lighting systems. The lot is divided into 11 geographical regions and three value bands. Organisations may bid for all regions and a maximum of two value bands. PfH intends to appoint five contractors to each region and value band, but reserves the right to award a greater or fewer number of places depending on the bids received.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality criteria / Weging: 65
Kostencriterium - Naam: Price criteria / Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fire Alarm and Emergency Lighting Service and Maintenance

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625200 Brandalarmsystemen
45312100 Installeren van brandalarmsystemen
45343100 Aanbrengen van brandwering
31518200 Noodverlichtingsuitrusting
31625100 Branddetectiesystemen
31625000 Inbraak- en brandalarminstallaties
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service and maintenance of fire alarm and emergency lighting systems. The lot is divided into 11 geographical regions and three value bands. Organisations may bid for all regions and a maximum of two value bands. PfH intends to appoint contractors to each region and value band, but reserves the right to award a greater or fewer number of places depending on the bids received.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality criteria / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Price criteria / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fire Prevention Passive Works

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625100 Branddetectiesystemen
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
45343100 Aanbrengen van brandwering
44221220 Branddeuren
51100000 Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
35111000 Brandblusuitrusting
45343200 Installeren van brandblusinstallaties
45350000 Werktuigbouwkundige installaties
75251110 Brandpreventiediensten
71317100 Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
42512510 Luchtregelkleppen
50222100 Reparatie en onderhoud van schokdempers
34928470 Signaleringsborden
35111200 Brandweermaterialen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Design, installation, testing, commissioning, handover, service and maintenance of a range of passive fire protection measures including but not limited to fire resistant rated compartmentation works, installation and replacement fire doors to PAS 24 standards, fire sealing and damping, signage and photoluminescent path markers. The lot is divided into 11 geographical regions and three value bands. Organisations may bid for all regions and a maximum of two value bands. PfH intends to appoint five contractors to each region and value band, but reserves the right to award a greater or fewer number of places depending on the bids received.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality criteria / Weging: 65
Kostencriterium - Naam: Price criteria / Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fire Safety — Whole Building Works

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44115500 Sprinklersystemen
31625100 Branddetectiesystemen
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
35111520 Schuimblusmiddel of dergelijke preparaten
45312100 Installeren van brandalarmsystemen
44221220 Branddeuren
45343200 Installeren van brandblusinstallaties
51100000 Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
75251110 Brandpreventiediensten
44212381 Bekleding
45350000 Werktuigbouwkundige installaties
31625000 Inbraak- en brandalarminstallaties
71317100 Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
31518200 Noodverlichtingsuitrusting
31625200 Brandalarmsystemen
34928470 Signaleringsborden
35111200 Brandweermaterialen
45343230 Installeren van sprinklersystemen
50710000 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
35111500 Brandbestrijdingssysteem
45343100 Aanbrengen van brandwering
45262650 Bekledingswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Design, installation, testing, commissioning, handover, service and maintenance of a range of active and passive fire protection measures as set out in lots 1-5. The lot is divided into 11 geographical regions and three value bands. Organisations may bid for all regions and a maximum of two value bands. PfH intends to appoint five contractors to each region and value band, but reserves the right to award a greater or fewer number of places depending on the bids received.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality criteria / Weging: 65
Kostencriterium - Naam: Price criteria / Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cladding Works

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262650 Bekledingswerkzaamheden
45343100 Aanbrengen van brandwering
44212381 Bekleding
75251110 Brandpreventiediensten
71317100 Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
35111200 Brandweermaterialen
45343000 Installeren van brandpreventie-installaties
35111500 Brandbestrijdingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Design, installation, testing, commissioning, handover, service and maintenance of cladding and the replacement of Aluminium Composite Material (ACM) cladding panels with new fire resistant cladding systems with appropriate compartmentation. The lot is divided into 11 geographical regions and three value bands. Organisations may bid for all regions and a maximum of two value bands. PfH intends to appoint five contractors to each region and value band, but reserves the right to award a greater or fewer number of places depending on the bids received.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality criteria / Weging: 65
Kostencriterium - Naam: Price criteria / Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As set out in the procurement documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 50
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Not applicable

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

This framework may be used by any contracting authority listed in or referred to in the OJEU notice. This includes:

— all current members of PfH at the time of the OJEU notice for this procurement;

— any registered provider of social housing (or Welsh registered social landlord or Scottish registered social registered social landlord) that becomes a member of PfH during the period of the framework agreement;

— any public authority (as defined in the Freedom of Information Act 2000 for public authorities in England, Wales, Northern Ireland and UK-wide public authorities based in Scotland or as defined in the Freedom of Information (Scotland) Act 2002 for Scottish public authorities) that becomes a member of PfH at any time during the period of the framework agreement;

— any local authority (as defined in the Local Government Act 1972 for public authorities in England and Wales or as defined in the Local Government (Scotland) Act 1973 for Scottish local authorities or as defined in the Local Government Act (Northern Ireland) 1972 for local authorities in Northern Ireland) that becomes a member of PfH at any time during the period of the framework agreement;

— any housing Arm's Length Management Organisation (ALMO) that becomes a member of PfH during the period of the framework agreement;

— any wholly owned subsidiaries of any of the above organisations; and

— any other contracting authority listed on the following page of the PfH website http://procurementforhousing.co.uk/permissible-users/ at the time of the OJEU notice for this procurement.

Note: to register your interest in this notice and obtain any additional information, please visit the InTend website at: https://in-tendhost.co.uk/procurementforhousing/aspx/home The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the postbox facility. A user guide is available at https://in-tendhost.co.uk/procurementforhousing/aspx/home Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Public Procurement Review Service
Postadres: Cabinet Office
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: publicprocurementreview@cabinetoffice.gov.uk
Telefoon: +44 3450103503

Internetadres: https://www.publicprocurementreview@cabinetoffice.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020