Leveringen - 255382-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Swansea: Verf

2020/S 105-255382

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: City and County of Swansea
Postadres: Civic Centre
Plaats: Swansea
NUTS-code: UKL18 Swansea
Postcode: SA1 3SN
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement@swansea.gov.uk
Telefoon: +44 1792637242

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.swansea.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0254

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etenderwales.bravosolution.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etenderwales.bravosolution.co.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract for the Supply of Decorative Paints and Sundries

Referentienummer: CCS/20/104
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44810000 Verf
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

As part of Swansea Council’s (the Authority) rehousing schedule its properties must meet a minimum letting standard. Where this standard is not met, the Authority decides on what level of compensation should be awarded to the incoming tenant. The compensation is in the form of a paint pack or packs.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44810000 Verf
44812400 Decoratieartikelen
79931000 Binnenhuisinrichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL18 Swansea
Voornaamste plaats van uitvoering:

Civic Centre, Wales, UK.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

As part of Swansea Council’s (the Authority) rehousing schedule its properties must meet a minimum letting standard. Where this standard is not met, the Authority decides on what level of compensation should be awarded to the incoming tenant. The compensation is in the form of a paint pack or packs.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

24 month extension option.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Welsh
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Note: the authority is using eTenderWales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=101980

(WA Ref:101980)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court
Postadres: Royal Courts of Justice, The Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2079477501
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020