Leveringen - 255386-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Onderzeeërs

2020/S 105-255386

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Maritime Spares (MS)
Postadres: Abbey Wood
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Bethany Buxton
E-mail: Bethany.Buxton101@mod.gov.uk
Telefoon: +44 1179132548

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mod.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.mod.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.contracts.mod.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.contracts.mod.uk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lot 41 Supply of Submarine Inventory

Referentienummer: 700509371
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35512000 Onderzeeërs
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply of submarine inventory as specified by NSN within Annex B. Annex B can be found within the supporting documents.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrical/Mechanical General Spares 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35512000 Onderzeeërs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bristol, City of.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of electrical/mechanical general spares as specified by NSN within Annex B. Annex B can be found within the supporting documents.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 199 843.34 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

As stated within Annex A of the supporting documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Flags

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35512000 Onderzeeërs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bristol, City of.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of flags as specified by NSN within Annex B. Annex B can be found within the supporting documents.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 237 582.32 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

As stated within Annex A of the supporting documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cables

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35512000 Onderzeeërs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bristol, City of.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of cables as specified by NSN within Annex B. Annex B can be found within the supporting documents.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 228 517.09 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

As stated within Annex A of the supporting documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrical/Mechanical General Spares 2

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35512000 Onderzeeërs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bristol, City of.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of electrical/ mechanical general spares 2 as specified by NSN within Annex B. Annex B can be found within the supporting documents.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 297 433.95 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

As stated within Annex A of the supporting documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/06/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement. The authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a Security Aspects Letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU: this contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk

Suppliers must read through this set of instructions and follow the process to respond to this opportunity.

The information and/or documents for this opportunity are available on http://www.contracts.mod.uk.

You must register on this site to respond, if you are already registered you will not need to register again, simply use your existing username and password. Please note there is a password reminder link on the homepage.

Suppliers must log in, go to your response manager and add the following access code: 293Q2KTF3B.

Please ensure you follow any instruction provided to you here.

The deadline for submitting your response(s) is detailed within this contract notice, you will also have visibility of the deadline date, once you have added the access code via DCO as the opening and closing date is visible within the opportunity.

Please ensure that you allow yourself plenty of time when responding to this opportunity prior to the closing date and time, especially if you have been asked to upload documents.

If you experience any difficulties please refer to the online Frequently Asked Questions (FAQ's) or the User Guides or contact the MOD DCO Helpdesk by emailing support@contracts.mod.uk or Telephone 0800 282 324.

Suppliers must read through this set of instructions and follow the process to respond to this opportunity.

The information and/or documents for this opportunity are available on http://www.contracts.mod.uk.

You must register on this site to respond, if you are already registered you will not need to register again, simply use your existing username and password. Please note there is a password reminder link on the homepage.

Suppliers must log in, go to your response manager and add the following access code: 293Q2KTF3B.

Please ensure you follow any instruction provided to you here.

The deadline for submitting your response(s) is detailed within this contract notice, you will also have visibility of the deadline date, once you have added the Access code via DCO as the opening and closing date is visible within the opportunity.

Please ensure that you allow yourself plenty of time when responding to this opportunity prior to the closing date and time, especially if you have been asked to upload documents.

If you experience any difficulties please refer to the online Frequently Asked Questions (FAQ's) or the User Guides or contact the MOD DCO Helpdesk by emailing support@contracts.mod.uk or Telephone 0800 282 324.

Go reference: GO-2020528-DCB-16640797

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Maritime Spares (MS)
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Bethany.Buxton101@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067989346
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Maritime Spares (MS)
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Bethany.Buxton101@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067989346
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Maritime Spares (MS)
Plaats: Bristol
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Bethany.Buxton101@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067989346
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020