Diensten - 255404-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Leicester: Auditdiensten

2020/S 105-255404

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stonewater Ltd
Nationaal identificatienummer: United Kingdom
Postadres: Grange Business Park, Enderby Road
Plaats: Leicester
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: LE8 6EP
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Andrew Russell
E-mail: andrew.russell@stonewater.org
Telefoon: +44 7387024336

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.stonewater.org/

Adres van het kopersprofiel: https://www.stonewater.org/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.delta-esourcing.com/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Internal Audit Services

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79212000 Auditdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Stonewater requires an experienced and skilled supply partner to conduct a variety of audits throughout each financial year and present detailed findings whenever required to the Stonewater Audit Committee.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stonewater requires an experienced and skilled supply partner to conduct a variety of audits throughout each financial year and present detailed findings whenever required to the Stonewater Audit Committee. Suppliers will likely be required to support Stonewater for between 100 and 130 days each year, but should always endeavour to reduce this number where possible, thereby ensuring value for money is achieved at all times.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical written response / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Interviews with executive directors and board members / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Pricing submission (based on prescribed number of days) / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
10/07/2020

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
12/10/2020

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=497139394

Go reference: GO-2020528-PRO-16640784

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Stonewater Ltd
Postadres: Grange Business Park, Enderby Road
Plaats: Leicester
Postcode: LE8 6EP
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: andrew.russell@stonewater.org
Telefoon: +44 7387024336

Internetadres: https://www.stonewater.org/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Stonewater Ltd
Postadres: Grange Business Park, Enderby Road
Plaats: Leicester
Postcode: LE8 6EP
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: andrew.russell@stonewater.org
Telefoon: +44 7387024336

Internetadres: https://www.stonewater.org/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Stonewater Ltd
Postadres: Grange Business Park, Enderby Road
Plaats: Leicester
Postcode: LE8 6EP
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: andrew.russell@stonewater.org
Telefoon: +44 7387024336

Internetadres: https://www.stonewater.org/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020