Diensten - 255405-2020

02/06/2020    S105

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Elektronische informatiediensten

2020/S 105-255405

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Highways England
Nationaal identificatienummer: Temple Quay House
Postadres: 2, The Square, Temple Quay
Plaats: Bristol
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: BS1 6HA
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Neil Hawkings
E-mail: roadsidetechnologyteam@highwaysengland.co.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.highwaysengland.co.uk
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Scope of the Procurement

Referentienummer: PMS 2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64216200 Elektronische informatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48627000 Software voor realtimebesturingssysteem
64216200 Elektronische informatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
25/06/2020

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020