Diensten - 255416-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Blackpool: Faciliteitenbeheer

2020/S 105-255416

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lancashire Management Operations Ltd
Postadres: PO Box 4
Plaats: Blackpool
NUTS-code: UKD42 Blackpool
Postcode: FY1 1NA
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Helen Thompson
E-mail: helen.thompson@blackpool.gov.uk
Telefoon: +44 1253478670

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.blackpool.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.blackpool.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.the-chest.org.uk/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.the-chest.org.uk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provider for Facilities Management of Purpose Built Student Accommodation

Referentienummer: DN479547
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79993100 Faciliteitenbeheer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Lancashire Management Operations Ltd (LMOL) is a wholly owned company of Blackpool Council, and is an investment vehicle from which it derives an income which is then used to fund vital Council services for the residents of Blackpool.

LMOL are seeking a service provider for facilities management of the Tramshed, a 316 bed purpose built student accommodation building located in Preston close to the University of Central Lancashire campus.

The successful bidder will be required to sign a contract (2 years plus an opportunity for a further 2 years) with LMOL, which is available within the tender pack. A full list of services required are detailed in the contract. It is anticipated that the contract term will be from 1 September 2020 to 31 August 2022.

The successful bidder will be required to wholly manage all aspects of the building and students within the agreed budget.

LMOL seek a provider who will ensure that ensure student welfare is paramount, provide value for money to students and also provide the required financial return.

Tender documents will be published via The Chest on 2 June 2020. Please direct any enquiries via The Chest from this date.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 880 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD42 Blackpool
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LMOL are seeking a service provider for facilities management of the Tramshed, a 316 bed purpose built student accommodation building located in Preston close to the University of Central Lancashire campus.

The successful bidder will be required to sign a contract (2 years plus an opportunity for a further 2 years) with LMOL, which is available within the tender pack. A full list of services required are detailed in the contract. It is anticipated that the contract term will be from 1 September 2020 to 31 August 2022.

The successful bidder will be required to wholly manage all aspects of the building and students within the agreed budget.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option to extend subject to review for 1 year + 1 year

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of Justice for England and Wales
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020