Diensten - 255440-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Manchester: Makelaarsdiensten

2020/S 105-255440

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Manchester City Council
Postadres: Level 3, Town Hall Extention
Plaats: Manchester
NUTS-code: UKD3 Greater Manchester
Postcode: M60 2LA
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ms Deborah Fitton
E-mail: d.fitton@manchester.gov.uk
Telefoon: +44 1616008700

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.manchester.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.manchester.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

TC1063 – Royal Mills Commercial Estate – Property Management

Referentienummer: DN468952
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
70000000 Makelaarsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

To provide property management (inc. FM services), agency and lease advisory services for the Royal Mills Commercial Estate.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 225 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD3 Greater Manchester
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

To provide property management (inc. FM services), agency and lease advisory services for the Royal Mills Commercial Estate.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Social value / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The Council used the e-business portal known as the Chest. Applicants needed to register their details at the following link www.the-chest.org.uk. Applicants needed to electronically submit their completed tender documents, including online questionnaire, via the on-line portal by 11 a.m. on Friday 3 April 2020.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 048-114819
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: TC1063
Benaming:

TC1063 — Royal Mills Commercial Estate – Property Management

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Avison Young (UK) Ltd
Postadres: 3 Brindley Place
Plaats: Birmingham
NUTS-code: UKD3 Greater Manchester
Postcode: B1 2JB
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 230 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Manchester City Council
Plaats: Manchester
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The Council incorporated a minimum 10 calendar day standstill period at the point information on the award of the contract was communicated to tenderers prior to entering into the contract. If an appeal regarding the award of a contract had not been successfully resolved, the Public Contract Regulations 2015 provided for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Manchester City Council
Plaats: Manchester
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020