Diensten - 255443-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Cardiff: Beheersdiensten van bosbestanden

2020/S 105-255443

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Natural Resources Wales
Postadres: Ty Cambria House, 29 Newport Road
Plaats: Cardiff
NUTS-code: UKL WALES
Postcode: CF24 0TP
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Telefoon: +44 3000653000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://naturalresourceswales.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://naturalresourceswales.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NRW Forest Resource Plans

Referentienummer: itt_80964
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77231100 Beheersdiensten van bosbestanden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Forest resource plans.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 150 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NRW Forest Resource Plans

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77231100 Beheersdiensten van bosbestanden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL WALES
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lot 1: North Wales (North West and North East)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Forest resource plans.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NRW Forest Resource Plans

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77231100 Beheersdiensten van bosbestanden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL WALES
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lot 2: Mid Wales (Mid North and Mid South)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Forest resource plans.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NRW Forest Resource Plans

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77231100 Beheersdiensten van bosbestanden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL WALES
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lot 3: South Wales (South West, Central and South East)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Forest resource plans.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 051-122285
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

NRW Forest Resource Plans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geo Smart Decisions Ltd
Postadres: Crud yr Awel
Plaats: Tywyn
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: LL36 9UT
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rob Marsh Woodland Services Ltd.
Postadres: Frongoch, Beulah
Plaats: Newcastle Emlyn
NUTS-code: UKL1 West Wales and The Valleys
Postcode: SA38 9QR
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pryor & Rickett Silviculture
Postadres: 10 Priory Hill, Brecon
Plaats: Powys
NUTS-code: UKL24 Powys
Postcode: LD3 9DH
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

NRW Forest Resource Plans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geo Smart Decisions Ltd
Postadres: Crud yr Awel
Plaats: Tywyn
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: LL36 9UT
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pryor & Rickett Silviculture
Postadres: 10 Priory Hill, Brecon
Plaats: POWYS
NUTS-code: UKL24 Powys
Postcode: LD3 9DH
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tilhill Forestry Ltd
Postadres: Church Bank, 14 High Street
Plaats: Llandovery
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SA20 0BA
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

NRW Forest Resource Plans

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geo Smart Decisions Ltd
Postadres: Crud yr Awel
Plaats: Tywyn
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: LL36 9UT
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pryor & Rickett Silviculture
Postadres: 10 Priory Hill, Brecon
Plaats: Powys
NUTS-code: UKL24 Powys
Postcode: LD3 9DH
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tilhill Forestry Ltd
Postadres: Church Bank, 14 High Street
Plaats: Llandovery
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SA20 0BA
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(WA Ref:101978)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court
Postadres: Royal Courts of Justice, The Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2079477501
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020