Diensten - 255449-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Verenigd Koninkrijk-Dundee: Uitvoeren van onderzoek

2020/S 105-255449

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: University of Dundee
Postadres: Procurement, 3rd Floor, Tower Building, Nethergate
Plaats: Dundee
NUTS-code: UKM71 Angus and Dundee City
Postcode: DD1 4HN
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mary Kirkpatrick
E-mail: m.y.kirkpatrick@dundee.ac.uk
Telefoon: +44 1382386604

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dundee.ac.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00105

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Project-specific Sequencing Services

Referentienummer: UoD-LAB179-TC-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73110000 Uitvoeren van onderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Profiling of 360 FFPE samples using Illumina TruSeq RNA Exome with claraT reporting and DDIR evaluation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 273 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73110000 Uitvoeren van onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN06 Belfast
Voornaamste plaats van uitvoering:

Belfast, NORTHERN IRELAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RNA sequencing services in support of the CRUK funded GO2PRECISE study, which aims to analyse the biological features of >300 gastroesophageal cancer specimens from patients treated with chemotherapy in the UK wide GO2 clinical trial to define the biological features that determine beneficial responses to chemotherapy. This data will be used to develop a predictive biomarker test to optimise the effectiveness and tolerability of chemotherapy and targeted anti-cancer treatments for gastroesophageal cancer.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1) Provide high quality RNA exome data on Clinical FFPE GOA biopsy specimens / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: 2) Provide bioinformatic analysis outputs in format accessible to non-expert such as a clinician / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: 3) Provide relevant cancer biology context to analysis including DDIR status / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 4) Analysis output has validated relevance for clinical outcomes in GOA and other tumour types / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 5) Work undertaken to CLIA and GCP compliant standards (audit and governance) / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: 6) Turnaround time / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: 7) Project management and technical support / Weging: 2.5
Kwaliteitscriterium - Naam: 8) Experience with similar contracts / Weging: 2.5
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

The CRUK funded GO2PRECISE study aims to analyse the biological features of >300 gastroesophageal cancer specimens form patients treated with chemotherapy in the UK wide GO2 clinical trial to define the biological features that determine beneficial responses to chemotherapy. This data will be used to develop a predictive biomarker test to optimise the effectiveness and tolerability of chemotherapy and targeted anti-cancer treatments for gastroesophageal cancer. The Almac RNA Exome proprietary bioinformatics pipeline claraT is a unique software-driven solution, classifying biologically relevant gene expression signatures into a comprehensive easy-to-interpret report. It is optimised for the use of clinical tumour biopsies. The breadth of the biological analysis performed comprising, 62 unique gene expression signatures, 60 single gene drug targets and 4 000 single genes relevant to the cancer biology, together with its’ suitability for diagnostic material and delivery to CLIA/GLP complaint protocols make this a uniquely valuable and cost plus time efficient product for delivery of the aims of the CRUK funded GO2PRECISE study. A single small biopsy only is available from each patient and these specimens from a clinical trial are very difficult to obtain, extremely valuable and sufficient only for a single analysis. For the success of the project it is crucial that the biological analysis performed has a high technical success rate and provides the largest possible amount of biological information. We have performed preliminary analysis in a pilot which confirms the utility of this analytical approach.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: UoD-LAB179-TC-2020
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Almac Diagnostics
Postadres: 19 Seagoe Industrial Estate
Plaats: Craigavon
NUTS-code: UKN07 Armagh City, Banbridge and Craigavon
Postcode: BT63 5QD
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2838337575
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 273 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:621417)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Dundee Sheriff Court
Postadres: 6 West Bell Street
Plaats: Dundee
Postcode: DD1 9AS
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020