Diensten - 255454-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Edinburgh: Investment banking en aanverwante diensten

2020/S 105-255454

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: University of Edinburgh
Postadres: Charles Stewart House, 9-16 Chambers Street
Plaats: Edinburgh
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: EH1 1HT
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Gordon.Whittaker@ed.ac.uk
Telefoon: +44 1316502759

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/procurement/supplying

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00107

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EC0890 Investment Advisor

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66120000 Investment banking en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Investment Committee of the University of Edinburgh is responsible for the oversight and strategic direction of the endowment investments. The investment portfolio was valued at GBP 529 m at 31 December 2019

The University of Edinburgh Court appoints members to the Investment Committee drawn from both Court members and external investment professionals.

Key Roles and Responsibilities

— sets investment policy and strategy

— determines asset allocation

— identifies fund managers

— monitors fund performance

— advises university court on its investment programme.

The Investment Committee is looking for someone who can make recommendations as well as stimulate debate around its investment strategy and objectives and support it in its key roles and responsibilities.

The committee has expertise on asset allocation but it will require advice on, for example, particular topics such as infrastructure investments, and manager selection.

It is important that the consultant has the capacity to research topics raised and generate analyses and reports.

The committee envisages someone who will have the back-up of a team with diverse knowledge of the investment sector.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 168 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Investment Committee of the University of Edinburgh is responsible for the oversight and strategic direction of the endowment investments. The investment portfolio was valued at GBP 529 m at 31 December 2019

The University of Edinburgh Court appoints members to the Investment Committee drawn from both Court members and external investment professionals.

Key roles and responsibilities

Sets investment policy and strategy

Determines asset allocation

Identifies fund managers

Monitors fund performance

Advises university court on its investment programme.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality and presentation / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 049-117517
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EC0890
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mercer Ltd
Postadres: Quartermile One
Plaats: Edinburgh
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: EH39EP
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1312474512
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 168 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 168 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Socially Responsible Investment (SRI) Policy

Since 2003, the University has had a Socially Responsible Investment (SRI) Policy which has endorsed an approach based on ‘engagement’ with companies on ethical issues. In January 2013 the University became the first in Europe to sign up to the United Nations Principles of Responsible Investment which provides a framework for the University to take environmental, social and corporate governance (ESG) considerations into its investment strategies.

This year the University launched a review of its SRI policy and is now working to redraft it.

Further information on the remit and role of the Investment Committee is at:

The policy was updated in February 2016 and can be viewed at the following link —

https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/responsible_investment_policy_statement.pdf

(SC Ref:622156)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Edinburgh Sheriff Court and Justice of the Peace Court
Postadres: 27 Chambers Street
Plaats: Edinburgh
Postcode: EH1 1LB
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020