Dodávky - 255487-2020

03/06/2020    S106

Stredoafrická republika-Bangui: Nákup 2 (dvoch) obrnených terénnych vozidiel

2020/S 106-255487

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska únia, Training Mission in Central African Republic (EUTM-CAR)
Poštová adresa: Camp MOANA, avenue Oumar, M'Bongo, M'Poko
Mesto/obec: Bangui (airoport)
Kód NUTS: 00 Not specified
Štát: Stredoafrická republika
Kontaktná osoba: J8 Procurement officer of European Union Training Mission in Central African republic (EUTM-CAR)
E-mail: eutm.j8chief@eutmrca.eu
Telefón: +223 72431580
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6521
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6521
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Obrana

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup 2 (dvoch) obrnených terénnych vozidiel

Referenčné číslo: 0608 /EUTM-RCA/J8
II.1.2)Hlavný kód CPV
34113200 Terénne a cestné vozidlá
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Nákup 2 (dvoch) obrnených vozidiel s pohonom 4 kolies, 5 sedadlami (vrátane vodiča) a s riadením vľavo. Údržba automobilov musí byť zaistená v meste Bangui.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Vozidlá je potrebné dodať na adresu Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA. Údržba automobilov musí byť zaistená v meste Bangui. Toto prostredie treba považovať za prostredie s vysokým stupňom ohrozenia.

II.2.4)Opis obstarávania:

EUTM-CAR má v úmysle zakúpiť 2 obrnené terénne vozidlá. (Viac informácií nájdete v technických špecifikáciách).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

EUTM-RCA neposkytne sprievod ani pomoc pri preprave vozidiel do Bangui. Údržba automobilov musí byť zaistená v meste Bangui.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Vozidlá je potrebné dodať do EUTM-RCA na adresu Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA.

Údržba automobilov musí byť zaistená v meste Bangui.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/07/2020
Miestny čas: 17:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Francúzština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 10/08/2020
Miestny čas: 15:00
Miesto:

EUTM-RCA, Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA. Údržba automobilov musí byť zaistená v meste Bangui.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Každého uchádzača môže zastupovať najviac 1 osoba, ktorej meno je potrebné zaslať e-mailom na adresu eutm.j8contract@eutmrca.eu najneskôr do 17. júla 2020. Otváranie obálok s ponukami bude možno nutné presunúť v krátkom čase v prípade, že v priestoroch EUTM dôjde k nepredvídaným udalostiam v pôvodne plánovanom termíne otvárania obálok s ponukami.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Vozidlá je potrebné dodať do EUTM-RCA na adresu Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA.

Toto prostredie treba považovať za prostredie s vysokým stupňom ohrozenia. Údržba automobilov musí byť zaistená v meste Bangui.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Belgian Courts
Poštová adresa: Place Poelaert 1
Mesto/obec: Brussels
PSČ: 1000
Štát: Belgicko
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Special Committee
Poštová adresa: Rue de la Loi 175
Mesto/obec: Brussels
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Rada Európskej únie, General Secretariat, DGA 4 Projects and Financing, Athena Unit
Poštová adresa: Rue de la Loi 175
Mesto/obec: Brussels
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: athena.mechanism@consilium.europa.eu
Telefón: +32 22815012
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6521
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/05/2020