Werken - 255546-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Straatsburg: Ruwbouw

2020/S 106-255546

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eurométropole de Strasbourg
Postadres: 1 parc de l'Etoile
Plaats: Strasbourg Cedex
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Postcode: 67076
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@strasbourg.eu
Telefoon: +33 368985000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.strasbourg.eu

Adres van het kopersprofiel: https://alsacemarchespublics.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://alsacemarchespublics.eu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://alsacemarchespublics.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Restructuration et extension de la piscine de Hautepierre à Strasbourg — Phase deux — secteur famille petite enfance

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220 Ruwbouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Restructuration et extension de la piscine de Hautepierre à Strasbourg — Phase deux — secteur famille petite Enfanceforme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Démolitions — gros œuvre

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220 Ruwbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Démolitions contre existant, travaux de fondations, d'ossatures en béton armé, de dallages et de radiers support des bassins, vide sanitaire.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 18.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: démarche environnementale / Weging: 6.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: procédes d'exécution particuliers / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 6.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Charpente métallique

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262400 Optrekken van staalconstructies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ossatures support de charpente.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 12.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: démarche environnementale / Weging: 6.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: procédes d'exécution particuliers / Weging: 18.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 18.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 6.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bassin Inox revêtu

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223210 Constructiestaalbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procédé de bassin inox revêtu film colaminé PVC, accessoires, jeux,buses de massages et équipements de filtration.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 24.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: démarche environnementale / Weging: 6.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: procédes d'exécution particuliers / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 9.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 6.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Couverture Etanchéité

Perceel nr.: 04
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261210 Dakdekkerswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Complexes de couverture isolante membrane PVC pour la halle bassins, étanchéités bicouche sur dalle béton pour les annexes, lanterneaux, exutoires, ouvrages divers de toitures, habillages des sous-face et rives, sécurité en toitures.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 24.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: démarche environnementale / Weging: 6.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: procédes d'exécution particuliers / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 9.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 6.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries aluminium

Perceel nr.: 05
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Murs rideaux sur osssature de la halle bassin, menuiseries extérieures et intérieures, brises-soleil orientables.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 24.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: démarche environnementale / Weging: 6.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: procédes d'exécution particuliers / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 9.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 6.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plafonds suspendus

Perceel nr.: 08
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421146 Aanbrengen van verlaagde plafonds
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plafonds démontables absorbants en dalles, plafonds et jouées en plaque de plâtre ultra hydrofugé, résilles de ventilation.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: démarche environnementale / Weging: 6.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: procédes d'exécution particuliers / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 9.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plafonds tendus — toiles d'ombrage

Perceel nr.: 09
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421146 Aanbrengen van verlaagde plafonds
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Toiles tendues à chaud PVC pour plafond de la halle bassin. Toiles d'ombrages pour jeux enfants extérieurs et palier pentaglisse.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 24.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: démarche environnementale / Weging: 6.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: procédes d'exécution particuliers / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 9.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 6.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peintures

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100 Schilderwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Peintures sur supports horizontaux, verticaux,sur ouvrages métalliques,bois, plastiques.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 24.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: démarche environnementale / Weging: 6.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: procédes d'exécution particuliers / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: Organisation particulière du chantier / Weging: 9.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 6.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Casiers Cabines

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000 Bouwtimmerwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Casiers informatisés, armoires à cases, cabines et séparatifs en stratifié compact, tables à langer, casiers ouverts.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 24.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: démarche environnementale / Weging: 6.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: procédes d'exécution particuliers / Weging: 9.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 6.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pentaglisse

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262400 Optrekken van staalconstructies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Toboggan multipistes, coques en polyester armé sur structures acier, couloir de réception «Hydrofrein», murets anti-éclaboussures, équipement feu départ/arrrivée.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 24.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: démarche environnementale / Weging: 6.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: procédes d'exécution particuliers / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 9.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 6.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fond Mobile

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223210 Constructiestaalbouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plancher mobile de type deux supporté par pantoires. Structure porteuse en acier inox, plancher en polyester rempli de mousse polyuréthane, guidages, motorisation, commandes et affichage.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 24.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: démarche environnementale / Weging: 6.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: procédes d'exécution particuliers / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 9.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 6.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prévention des noyades

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Système de détection des baigneurs en difficulté et danger dans le bassin activités. Système constitué de caméras subaquatiques, écrans de paramètrage et de surveillance, panneaux de surveillance et d'affichage.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 24.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: démarche environnementale / Weging: 6.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: procédes d'exécution particuliers / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 9.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 6.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Traitement d'eau

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232430 Waterbehandelingswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bacs tampons, turbinage, filtration, traitement de déchloration, traitement de désinfection à l'ozone.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 24.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 12.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 12.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: mise en service de l'installation / Weging: 12.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chauffage Ventilation Traitement Air

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raccordement sur installation existante (sous-station chauffage urbain) pour chauffage et production ECS. Planchers chauffants, traitement d'air pour réchauffage et maintien des conditions ambiantes dans le hall des bassins et les vestiaires. Contrôle en humidité des conditions d'ambiance du hall.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 24.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: mise en service de l'installation / Weging: 12.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 12.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: mise en service de l'installation / Weging: 12.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plomberie sanitaire

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45332400 Installeren van sanitair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Production ECS raccordée en sous station existante, équipements sanitaires.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 24.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 12.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 12.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: mise en service de l'installation / Weging: 12.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricité CFA CFO

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Complément du TBGT existant, TD(S), distribution, PDC, éclairages intérieur, extérieur et de sécurité, protection contre la foudre, réseau VDI, anti-intrusion, SSI, surveillance subaquatique et vidéo, sonorisation.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 24.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 12.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 12.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: mise en service de l'installation / Weging: 12.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Voirie réseaux divers

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232410 Waterzuiveringswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Terrassements généraux, chemin d'accès chantier, voirie, réseaux d'assainissement, puits de captage, caissons et puits d'infiltration, draînage, clôtures et portails.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 18.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: démarche environnementale / Weging: 6.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: procédes d'exécution particuliers / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 6.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Espaces verts — jeux secs

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112710 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de remise en place et amendement de la terre végétale, engazonnement des solariums, plantations des arbres et végétaux divers, arrosage automatique, mobilier urbain.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 18.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: démarche environnementale / Weging: 9.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: procédes d'exécution particuliers / Weging: 12.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: moyens humains affectés au chantier / Weging: 6.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modification toboggan existant

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316500 Smidswaren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de reprise de l'arrivée toboggan en interieur halle bassin de l'existant.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: matériaux ou matériels proposés / Weging: 24.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: démarche environnementale / Weging: 6.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: procédes d'exécution particuliers / Weging: 15.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique: organisation particulière du chantier / Weging: 15.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin). Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat. Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise. EFF 1-2-3 selon les lots, voir RC. Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Prestations supplémentaires éventuelles définies au cahier des charges. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables mensuellement. Avance de 30,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de trente jours. Modalités de financement des prestations: Ressources propres de la collectivité et subvention du Département à hauteur de 1 750 000 EUR.. Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Les lots suivants seront passés selon une procédure adaptée, distincte de la présente consultation. Lot no six: menuiseries bois. Lot no sept:carrelages. Lot no un: serrurerie. Lot no quinze: jeux aquatiques. Lot no vingt-et-un: GTB Supervision. Numéro de la consultation: 20ems0115. Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes: date a definir. Le candidat fera la demande de visite par mail après de Stéphane Rieth: stephane.rieth@strasbourg.eu

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Strasbourg
Postadres: 31 avenue de la Paix — BP 51038
Plaats: Strasbourg Cedex
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Référé pré-contractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020