Werken - 255564-2020

Submission deadline has been amended by:  288411-2020
03/06/2020    S106

Polen-Sosnowiec: Wegwerkzaamheden

2020/S 106-255564

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez prezydenta miasta pana Arkadiusza Chęcińskiego
Postadres: al. Zwycięstwa 20
Plaats: Sosnowiec
NUTS-code: PL22B Sosnowiecki
Postcode: 41-200
Land: Polen
Contactpersoon: Marzena Tańcula
E-mail: m.tancula@um.sosnowiec.pl
Telefoon: +48 322960836
Fax: +48 322960581

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.um.sosnowiec.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.bip.um.sosnowiec.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu” w zakresie: zakres 1: przebudowa ulicy Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do skrzyżowania z ulicą 1 Maja

Referentienummer: WZP.271.1.52.2020.MT
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233140 Wegwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
45232130 Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45232400 Bouwwerkzaamheden voor riool
45231220 Bouwen van gaspijpleidingen
45231221 Aanleggen van gastoevoerleiding
45231100 Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45231400 Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen
45232000 Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
32562000 Glasvezelkabels
32520000 Telecommunicatiekabels en -uitrusting
71322000 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
71320000 Technische ontwerpdiensten
71248000 Toezicht op plannen en documentatie
71330000 Diverse technische dienstverlening
71351910 Geologische diensten
71354000 Cartografiediensten
45231200 Bouwen van olie- en gaspijpleidingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22B Sosnowiecki
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020