Werken - 255597-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Keulen: Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen

2020/S 106-255597

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valletta GmbH
Postadres: Erna-Scheffler-Straße 2
Plaats: Köln
NUTS-code: DEA2 Köln
Postcode: 51103
Land: Duitsland
Contactpersoon: Abteilung Immobilien
E-mail: simon.rogmans@malteser.org
Telefoon: +49 2219822-3204
Fax: +49 40694597-10298

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.malteser.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXS0YR4YY69/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXS0YR4YY69
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Zuwendungsempfänger
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Malteser Campus St. Maximilian Kolbe – Fensterarbeiten

Referentienummer: MC-KI-IN-300-261
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Malteser-Campus Kirche.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44221000 Ramen, deuren en aanverwante artikelen
44221100 Ramen
44221110 Raamkozijnen
44221120 Openslaande deuren
45000000 Bouwwerkzaamheden
45262800 Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen
45421110 Plaatsen van deur- en raamkozijnen
45421112 Plaatsen van raamkozijnen
45421130 Plaatsen van deuren en ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600 Hamburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Malteser Campus St. Maximilian Kolbe

Krieterstraße 7

21109 Hamburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kunststofffenster, Holz-Alufenster, Holz-Brandschutzfenster.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Valletta GmbH, Erna-Scheffler-Straße 2, 51103 Köln

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Bieter und deren Vertreter.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Rückfragen können bis zum 24.6.2020 gestellt werden.

Die Beantwortung erfolgt spätestens bis zum 1.7.2020.

Die Bauausführung erfolgt in mehreren Abschnitten. Die Dauer der Abschnitte ist in dem anliegenden Baufristenplan angegeben. Dieser enthält auch die Abhängigkeiten zu den übrigen Gewerken. Die Dauer der einzelnen Abschnitte ist verbindlich vorgegeben.

Der sich unter Berücksichtigung des tatsächlichen Beginns eines Abschnitts und der jeweiligen Dauer dieses Abschnitts ergebende Fertigstellungstermin ist ein verbindlicher Vertragstermin gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B.

Bekanntmachungs-ID: CXS0YR4YY69

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Valletta GmbH
Postadres: Erna-Scheffler-Straße 2
Plaats: Köln
Postcode: 51103
Land: Duitsland
E-mail: simon.rogmans@malteser.org
Telefoon: +49 2219822-3204
Fax: +49 40694597-10298

Internetadres: https://www.malteser.de/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Valletta GmbH
Postadres: Erna-Scheffler-Straße 2
Plaats: Köln
Postcode: 51103
Land: Duitsland
E-mail: simon.rogmans@malteser.org
Telefoon: +49 2219822-3204
Fax: +49 40694597-10298

Internetadres: https://www.malteser.de/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Valletta GmbH
Postadres: Erna-Scheffler-Straße 2
Plaats: Köln
Postcode: 51103
Land: Duitsland
E-mail: simon.rogmans@malteser.org
Telefoon: +49 2219822-3204
Fax: +49 40694597-10298

Internetadres: https://www.malteser.de/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020