Werken - 255727-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Bouwen van kliniek

2020/S 106-255727

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5057272000
Postadres: Zaloška cesta 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: barbara.cerkvenik@kclj.si
E-mail: barbara.cerkvenik@kclj.si
Telefoon: +386 15221246
Fax: +386 15222773

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kclj.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ureditev endoskopskih ambulant na Ko za abdominalno kirurgijo Kirurške klinike UKC Ljubljana

Referentienummer: 845080102-055-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215130 Bouwen van kliniek
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Ureditev endoskopskih ambulant na Ko za abdominalno kirurgijo Kirurške klinike UKC Ljubljana.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Adaptacija prostorov

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000 Meubilair
45310000 Aanleg van elektriciteit
45350000 Werktuigbouwkundige installaties
45400000 Afwerking van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

UKC Ljubljana, Ko za abdominalno kirurgijo, Zaloška cesta 7, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Razvidno iz razpisne dokumentacije in prilog.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava tarmodezinfektorja z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000 Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
50421000 Reparatie en onderhoud van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

UKC Ljubljana, KO za abdominalno kirurgijo Zaloška cesta 7, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Razvidno iz razpisne dokumentacije in prilog.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava aparata za podporo in sledljivost ročnega čiščenja endskopov z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000 Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
50421000 Reparatie en onderhoud van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

UKC Ljubljana, Ko za abdominalno kirurgijo, Zaloška cesta 7, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Razvidno iz razpisne dokumentacije in prilog.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava sušilnih omar z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000 Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
50421000 Reparatie en onderhoud van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

UKC Ljubljana, Ko za abdominalno kirurgijo, Zaloška cesta 7, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Razdvidno iz razpisne dolumetnacije in prilog.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava stativov z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
50421000 Reparatie en onderhoud van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

UKC Ljubljana, Ko za abdominalno kirurgijo, Zaloška cesta 7, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Razvidno iz razpisne dokumentacije in prilog.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava hladilnika za zdravila z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
50421000 Reparatie en onderhoud van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

UKC Ljubljana, Ko za abdominalno kirurgijo, Zaloška cesta 7, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Razvidno iz razpisne dokumentacije in prilog.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava strecherjev z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192000 Meubilair voor medische doeleinden
50421000 Reparatie en onderhoud van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

UKC Ljubljana, Ko za abdominalno kirurgijo, Zaloška cesta 7, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Razvidno iz razpisne dokumentacije in prilog.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava vozičkov

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192000 Meubilair voor medische doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

UKC Ljubljana, Ko za abdominalno kirurgijo, Zaloška cesta 7, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Razvidno iz razpisne dokumentacije in prilog.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 009-015412
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Adaptacija prostorov

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Nabava tarmodezinfektorja z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Nabava aparata za podporo in sledljivost ročnega čiščenja endskopov z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Nabava sušilnih omar z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Nabava stativov z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Nabava hladilnika za zdravila z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Nabava strecherjev z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 5 let

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Nabava vozičkov

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Postadres: Zaloška cesta 2
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020