Werken - 255745-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Leuven: Bouwwerkzaamheden

2020/S 106-255745

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 064-152115)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17464
Postadres: Diestsepoort 6, bus 81
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
E-mail: wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 16665750

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370710

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

E314 Wilsele - Aarschot: aanleggen van een spitsstrook - fase drie: realisatie spitsstrook

Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/A2/103-F02_3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De deelprojecten één – twee – drie omvatten: een grondig structureel onderhoud van de E314 tussen Wilsele en Aarschot en dit in combinatie met de aanleg van een spitsstrook op de E314 in de rijrichting van Lummen. Daarnaast worden ook pechhavens aangelegd, worden seinbruggen met dynamische rijstrooksignalisatie geplaatst en wordt alle aanwezige wegverlichting vervangen. De doorsteek onder de E314 van de Winge (waterloop eerste categorie) in Rotselaar wordt eveneens aangepast en verlengd.

De deelprojecten vier – vijf – zes omvatten: de sanering van de onderzijde van het viaduct van Wilsele (staalstructuur), de renovatie van de onderbrug E40/O25 in het complex Heverlee (renovatie boven- en onderbouw) en de renovatie van de onderbrug E40/O28 te Oud-Heverlee (Fonteinstraat en Hazenfonteinstraat – L164 Leuven Ottignies) (onderbouw).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 064-152115

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Middels dit rechtzettingsbericht wordt er een nieuwe versie van het bestek, de bijhorende meetstaat en plan BRUG3671_54 en het nieuwe V&G plan gepubliceerd. Het document ‘RB4 Overzicht wijzigingen’ bevat een overzicht met alle betreffende wijzigingen. De aanbestedingsdatum wordt gewijzigd naar 15.6.2020 om 10:00.