Leveringen - 255857-2020

03/06/2020    S106

Italië-Crema: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 106-255857

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda socio sanitaria territoriale di Crema
Postadres: largo Ugo Dossena 2
Plaats: Crema
NUTS-code: ITC4A Cremona
Postcode: 26013
Land: Italië
Contactpersoon: Pelzi Enrica
E-mail: e.pelzi@asst-crema.it
Telefoon: +39 0373280625
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.asst-crema.it
Adres van het kopersprofiel: www.asst-crema.it
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di attrezzature reagenti e materiale diagnostico (general contract) per «laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche»

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC4A Cremona
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
29/06/2020

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020