Leveringen - 255858-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Groningen: Patiëntenbewakingssysteem

2020/S 106-255858

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UMCG
Nationaal identificatienummer: 01131597
Postadres: Hanzeplein 1
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 9700 RB
Land: Nederland
Contactpersoon: Willeke Wieringa-Boer
E-mail: w.wieringa-boer@umcg.nl
Telefoon: +31 625647364

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.umcg.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=152479

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie t.b.v. de aanbesteding vervanging bewakingsmonitoren UMCG

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195000 Patiëntenbewakingssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze marktconsultatie is om, voorafgaand aan een formele (Europese) aanbestedingsprocedure (geheel vrijblijvend), met volledige openbaarheid en zonder verplichtingen, de markt te consulteren over een aantal belangrijke aspecten van het project en de kenmerken van de markt waarin deze dienstverlening zich bevindt.

Wanneer het UMCG de marktverkenning heeft afgerond, gaat er bepaald worden welke procedure gevolgd zal worden voor de vervanging van de bewakingsmonitoren. Tevens kan de informatie uit deze marktconsultatie gebruikt worden voor het aanpassen van het Programma van Eisen en/of de visie van het UMCG m.b.t. patiëntmonitoring.

N.B. Het doel van de marktconsultatie is nadrukkelijk niet om tot selectie of inkoop te komen. Er kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend aan de informatie die ten behoeve van de marktconsultatie wordt verstrekt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van deze marktconsultatie is om, voorafgaand aan een formele (Europese) aanbestedingsprocedure (geheel vrijblijvend), met volledige openbaarheid en zonder verplichtingen, de markt te consulteren over een aantal belangrijke aspecten van het project en de kenmerken van de markt waarin deze dienstverlening zich bevindt.

Wanneer het UMCG de marktverkenning heeft afgerond, gaat er bepaald worden welke procedure gevolgd zal worden voor de vervanging van de bewakingsmonitoren. Tevens kan de informatie uit deze marktconsultatie gebruikt worden voor het aanpassen van het Programma van Eisen en/of de visie van het UMCG m.b.t. patiëntmonitoring.

N.B. Het doel van de marktconsultatie is nadrukkelijk niet om tot selectie of inkoop te komen. Door deelname komen partijen niet in een voorkeurspositie in een eventuele aanbestedingsprocedure of inkooptraject; ook zal deelname niet leiden tot uitsluiting van een dergelijke procedure. Er kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend aan de informatie die ten behoeve van de marktconsultatie wordt verstrekt. De marktconsultatie heeft een vrijblijvend karakter.

De marktconsultatie wordt uitgevoerd ten behoeve van de vervanging van bewakingsmonitoren van de afdelingen:

— Chirurgie,

— Interne geneeskunde,

— Neurologie,

— Neurochirurgie,

— Longziekten en tuberculose,

— SEH,

— MDL,

— Thoraxcentrum,

— Kindergeneeskunde,

— Obstetrie & gynaecologie,

— Hematologie,

— ODBC,

— Anesthesiologie,

— ICV,

— Wenckebach Instituut,

— Medische Technologie.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/10/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020