Leveringen - 255866-2020

03/06/2020    S106

Zweden-VÄNERSBORG: Vlees

2020/S 106-255866

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Västra Götalandsregionen
Nationaal identificatienummer: 232100-0131
Postadres: Östergatan 1
Plaats: VÄNERSBORG
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 462 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Shilana Kanani
E-mail: shilana.kanani@vgregion.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vgregion.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afltjgtebv&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RFI - Livsmedel oberett kött

Referentienummer: RS 2020-01161
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15110000 Vlees
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Detta är en RFI (Request for information) inför den planerade annonseringen av upphandlingen av livsmedel oberett kött. Observera att denna annons inte är att betrakta som en begäran om anbud eller offert.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Göteborg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RFI

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/06/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020