Leveringen - 255870-2020

03/06/2020    S106

Portugal-Lissabon: Farmaceutische producten

2020/S 106-255870

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SMPS), E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 509540716
Postadres: Avenida da República, 61
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 1050-189
Land: Portugal
E-mail: catalogo@spms.min-saude.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://comprasnasaude.pt
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CP 2020/5 — Medicamentos anti-infeciosos: exceto antivíricos e antifúngicos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

CP 2020/5 — Acordo-quadro para fornecimento de medicamentos anti-infeciosos: exceto antivíricos e antifúngicos, às instituições e serviços do SNS.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT PORTUGAL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CP 2020/5 — Medicamentos anti-infeciosos: exceto antivíricos e antifúngicos.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/07/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020