Leveringen - 255870-2020

03/06/2020    S106

Portugal-Lissabon: Farmaceutische producten

2020/S 106-255870

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SMPS), E. P. E.
Nationaal identificatienummer: 509540716
Postadres: Avenida da República, 61
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 1050-189
Land: Portugal
E-mail: catalogo@spms.min-saude.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://comprasnasaude.pt
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CP 2020/5 — Medicamentos anti-infeciosos: exceto antivíricos e antifúngicos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT PORTUGAL
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
15/07/2020

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020