Leveringen - 255883-2020

03/06/2020    S106

Italië-Rome: Elektriciteit

2020/S 106-255883

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fondazione Maxxi museo nazionale delle arti del XXI secolo
Postadres: via Guido Reni 4a
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00196
Land: Italië
Contactpersoon: via Guido Reni 4/a
E-mail: garaenergiaelettrica@fondazionemaxxi.it
Telefoon: +39 063225178
Fax: +39 0632486539
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.maxxi.art/
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Appalto di fornitura di energia elettrica per il complesso museo Maxxi

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 847 856.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 847 856.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020