Leveringen - 255888-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Málaga: Kledingstukken

2020/S 106-255888

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga
Nationaal identificatienummer: P2906700F
Postadres: Avenida de Cervantes, 4
Plaats: Málaga
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29016
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga
E-mail: mvortiz@malaga.eu
Telefoon: +34 951927723
Fax: +34 951926572

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.malaga.eu

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DxxxopwdD5gQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ABz44A6xf4%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DxxxopwdD5gQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de vestuario de paisano para los agentes de la Policía Local de Málaga

Referentienummer: 111/19-1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18300000 Kledingstukken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de vestuario de paisano para los agentes de la Policía Local de Málaga.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 65 280.01 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
Voornaamste plaats van uitvoering:

El suministro deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 5.ª.2 y 6.ª.1 del PCT.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de vestuario de paisano para los agentes de la Policía Local de Málaga.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios cualitativos (mayor número de marcas) / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Criterios sociales / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Criterios económicos (mejor rebaja ofertada) / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 65 280.01 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Por periodos anuales, hasta un máximo de dos (2) años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— capacidad de obrar,

— no prohibición para contratar,

— no estar incurso en incompatibilidades,

— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: artículo 87 1a) de la LCSP, conforme a la cláusula 25 del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: artículo 89 1 a) de la LCSP, conforme a la cláusula 25 del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo ambiental. Descripción: la empresa adjudicataria se comprometerá al empleo de embalajes reutilizables, bien de plástico o de cartón reciclado, conforme a la cláusula 5.ª.3 del PCT.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 08:30
Plaats:

Ayuntamiento de Málaga, Servicio de Contratación y Compras.

Datos de dirección:

— calle: avenida Cervantes, 4,

— código postal: 29016,

— población: Málaga,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Málaga
Postadres: Avenida de Cervantes, 4
Plaats: Málaga
Postcode: 29016
Land: Spanje
E-mail: tarcaytomalaga@malaga.eu
Telefoon: +34 951927156
Fax: +34 951926574
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Málaga
Postadres: Avenida de Cervantes, 4
Plaats: Málaga
Postcode: 29016
Land: Spanje
E-mail: tarcaytomalaga@malaga.eu
Telefoon: +34 951927156
Fax: +34 951926574
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020