Leveringen - 255889-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Aardgas

2020/S 106-255889

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_56450253
Postadres: Városház utca 9–11.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1052
Land: Hongarije
Contactpersoon: Hajdara Zsolt
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Telefoon: +36 304739305
Fax: +36 13271877

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bvh.budapest.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.bvh.budapest.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_42343606
Postadres: Szőlő utca 38.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1034
Land: Hongarije
Contactpersoon: Hajdara Zsolt
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Telefoon: +36 304739305
Fax: +36 13271877

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_71040624
Postadres: Akácfa utca 15.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1980
Land: Hongarije
Contactpersoon: Hajdara Zsolt
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Telefoon: +36 304739305
Fax: +36 13271877

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bkv.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.bkv.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_65376230
Postadres: Hegedűs Gyula utca 49–51.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1136
Land: Hongarije
Contactpersoon: Hajdara Zsolt
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Telefoon: +36 304739305
Fax: +36 13271877

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.btirt.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.btirt.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_20662563
Postadres: Dob utca 90.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1073
Land: Hongarije
Contactpersoon: Hajdara Zsolt
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Telefoon: +36 304739305
Fax: +36 13271877

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fokert.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.fokert.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_47638985
Postadres: Alföldi utca 7.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1081
Land: Hongarije
Contactpersoon: Hajdara Zsolt
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Telefoon: +36 304739305
Fax: +36 13271877

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fkf.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.fkf.hu

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_18408377
Postadres: Váci út 182.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1138
Land: Hongarije
Contactpersoon: Hajdara Zsolt
E-mail: hajdara.zsolt@bvh.budapest.hu
Telefoon: +36 304739305
Fax: +36 13271877

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vizmuvek.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.vizmuvek.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000517692020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000517692020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Budapest főváros városüzemeltetés közszolgáltatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Földgáz energia beszerzése 2020-21

Referentienummer: EKR000517692020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérők részére 2020.10.1. 06.00 CET–2021.10.1. 06.00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia szállítási szerződés keretében. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2000 2H jelű gázcsoportra vonatkozó szabvány előírásainak megfelelően kell értelmezni m3-ben.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérők részére 2020.10.1. 06:00 CET – 2021.10.1. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia szállítási szerződés keretében. Szerződött mennyiség: 8 786 863 m3 / 12 hónap. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2000 2H jelű gázcsoportra vonatkozó szabvány előírásainak megfelelően kell értelmezni m3-ben (gnm3). Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől + 30 %-ban különdíjmentesen eltérhet.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 01/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Az ajánlatkérők összfogyasztásukat tekintve a 8 786 863 m3 / 12 hónap mennyiségtől + 30 %-ban különdíjmentesen eltérhetnek.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az ajánlatkérő az értékelési szempontot arra tekintettel választotta, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és további minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll, – A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)- (2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a Közbeszerzési Dokumentum részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként az ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a vonatkozásában.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

P1. Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatba benyújtandó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő ekörben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.

Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

P1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan - általános forgalmi adó nélkül számított - a közbeszerzés tárgyából (földgáz energia szállításából) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát.

A 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (12) bekezdés alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Eventuele minimumeisen:

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgya (földgáz energia szállítása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el a 600 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a P1. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra: (8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M1. Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatba benyújtandó Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai minimum követelménynek megfelel. Ajánlatkérő ekörben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások: M1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb földgáz energia szállításait (megjelölve a teljesítés idejét - kezdő és befejező időpontját - és mennyiségét, a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát, a referenciát adó személy megnevezését és elérhetőségét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az M1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a következő módon kell igazolni: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (12) bekezdés alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Eventuele minimumeisen:

M1. Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összesen legalább 6 500 000 m3 mennyiségben értékesített földgáz energia szállításáról szóló, szerződésszerűen teljesített referenciával.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szerződésszerű teljesítés esetén a számlák ellenértékét az ajánlatkérő banki átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak és a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel és a szerződés teljesítésének a pénzneme a magyar forint (HUF vagy Ft).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

A Kbt. 108. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kerül lefolytatásra..

2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 6. §-a szerinti regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

3. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), (6), 67. § (4) szerinti nyilatkozatokat, az ESPD dokumentumot. A Kbt. 65. § (7), 66. § (6) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.

4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései és a Kbt. 41/A. § (4) bekezdése az irányadók.

5. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban lévő 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) szerinti eredménytelenségi okot.

7. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

8. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

9. Az Ajánlattevőnek az ajánlatában mellékelnie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott érvényes földgázenergia-kereskedelmi engedélyének másolatát.

10. Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kibocsátott érvényes földgázenergia kereskedelmi engedélyének érvényben tartásáról a szerződés teljes időtartama alatt gondoskodik.

11. Az ajánlati ár a molekuladíjat és a rendszerhasználati díjat tartalmazza. Az ár nem tartalmazza az áfát, a jövedéki adót és az MSZKSZ díjat.

12. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg a következő alkalmassági követelmények esetében: P1; M1.

13. Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mert a közös ajánlatkéréssel történő beszerzés előnyeit kihasználva egy összesített földgáz mennyiség beszerzésre kerül sor, amely kedvezőbb feltételű szerződéskötést tesz lehetővé, a közpénz felhasználás hatékony és felelős gazdálkodási elv szem előtt tartásával.

14. Közös ajánlattevő nyertesek esetén ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

15. A Kbt. 108. § (1) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján ajánlatkérő az ajánlatok 76. § szerinti értékelése után elektronikus árlejtést folytat le.

16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sallai Zoltán; lajstromszám: 00888

17. További információk ld. közbeszerzési dokumentumok.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020