Leveringen - 255898-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Jahnsdorf/Erzgeb.: Brandweerwagens

2020/S 106-255898

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Jahnsdorf/Erzgeb.
Postadres: Poststraße 1
Plaats: Jahnsdorf/Erzgeb.
NUTS-code: DED42 Erzgebirgskreis
Postcode: 09387
Land: Duitsland
E-mail: gemeinde@jahnsdorf-erzgeb.de
Telefoon: +49 371271820
Fax: +49 3712718212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.jahnsdorf-erzgeb.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe.de/unterlagen/2263814/zustellweg-auswaehlen
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.evergabe.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HLF 20 – Feuerwehr Leukersdorf

Referentienummer: 12.60.01.02/7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213 Brandweerwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF 20 – Neufahrzeug.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 315 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Los 1 und Los 2

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213 Brandweerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED42 Erzgebirgskreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jahnsdorf/Erzgeb., DEUTSCHLAND

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Fahrgestell für ein HLF 20

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 84 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/09/2020
Einde: 29/07/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aufbau

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213 Brandweerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED42 Erzgebirgskreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jahnsdorf/Erzgeb., DEUTSCHLAND

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung Aufbau für ein HLF 20.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 140 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/09/2020
Einde: 29/07/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beladung

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213 Brandweerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED42 Erzgebirgskreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jahnsdorf/Erzgeb., DEUTSCHLAND

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung der Beladung für ein HLF 20.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 91 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/09/2020
Einde: 29/07/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

ISO 9000 ff. und 14.000 ff.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:01
Plaats:

Rathaus Leukersdorf, Ratssaal, Poststraße 1, 09387 Jahnsdorf/Erzgeb.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen, PF 10 13 64,
Plaats: Leipzig
Postcode: 04013
Land: Duitsland
E-mail: post@lds.sachsen.de
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020