Leveringen - 255899-2020

03/06/2020    S106

Italië-Cagliari: Operatietechniek

2020/S 106-255899

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda ospedaliero universitaria Cagliari
Postadres: via Ospedale 54
Plaats: Cagliari
NUTS-code: ITG27 Cagliari
Postcode: 09124
Land: Italië
Contactpersoon: dott.ssa Maria Teresa Piras
E-mail: mariapiras@aoucagliari.it
Telefoon: +39 07051093801
Fax: +39 0706092288

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aoucagliari.it/

Adres van het kopersprofiel: http://www.aoucagliari.it/home/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta per fornitura dispositivi medici CNDP02 suddiviza in 18 lotti

Referentienummer: delibere n. 585 del 05/05/2020 e n.658 del 20/05/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33160000 Operatietechniek
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 2016, n. 50 ai fini dell'aggiudicazione della fornitura di dispositivi medici CNDP02, suddivisa in 18 lotti, per il periodo di tre anni, destinata alle esigenze della SC otorinolaringoiatria. Importo complessivo: 267 681,78 EUR + IVA.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 267 681.78 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 18
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Protesi in titanio per la ricostruzione parziale (PORP) della catena ossiculare, con testa ovoidale e stelo di diametro 0,2 mm, con «campana»

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Protesi in titanio per la ricostruzione parziale (PORP) della catena ossiculare, con testa ovoidale e stelo di diametro 0,2 mm, con «campana»

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106, comma12 del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG: 8293840548

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Protesi in titanio per la ricostruzione parziale (PORP) della catena ossiculare, con testa ovoidale e stelo di diametro 0,2 mm

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Protesi in titanio per la ricostruzione parziale (PORP) della catena ossiculare, con testa ovoidale e stelo di diametro 0,2 mm

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106, comma12 del D.Lgs. n. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG: 82938995F8

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Protesi in titanio da utilizzare nel caso di assenza del processo lungo dell’incudine

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Protesi in titanio da utilizzare nel caso di assenza del processo lungo dell’incudine

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 092.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:8293910F09

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Protesi da stapedioplastica sterili, monouso, a pistone, in fluoroplastica

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Protesi da stapedioplastica sterili, monouso, a pistone, in fluoroplastica

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 520.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:8293916400

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Protesi da stapedioplastica in platino/fluoroplastica tipo FISH, sterili, monouso, a pistone

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Protesi da stapedioplastica in platino/fluoroplastica tipo FISH, sterili, monouso, a pistone

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 925.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:829392181F

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tubi di ventilazione transtimpanici tipo DONALDSON in silicone medicale

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tubi di ventilazione transtimpanici tipo DONALDSON in silicone medicale

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 880.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:8293926C3E

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tubi di ventilazione transtimpanici tipo T-TUBE

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tubi di ventilazione transtimpanici tipo T-TUBE

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 559.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:8293936481

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Splint nasali esterni non sterili, a forma di trapezio isoscele

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Splint nasali esterni non sterili, a forma di trapezio isoscele

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 557.28 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:82939396FA

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Splint nasali interni steriliI, in materiale fluoroplastic o analogo

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Splint nasali interni steriliI, in materiale fluoroplastic o analogo

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 160.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:8293944B19

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tubi per BYPASS salivare – faringeo in silicone medicale, sterili, monouso

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tubi per BYPASS salivare – faringeo in silicone medicale, sterili, monous

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 47 196.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:8293948E65

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dispositivi per tiroplastica di montgomery sterili, monouso, in silicone

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dispositivi per tiroplastica di montgomery sterili, monouso, in silicone

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 972.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:82939797FC

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sterili, in silicone medicale, a bassa resistenza, lunga permanenza,

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sterili, in silicone medicale, a bassa resistenza, lunga permanenza,

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 33 552.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:8293983B48

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema di dilatazione degli osti sinusali per la dilatazione dei seni paranasali

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistema di dilatazione degli osti sinusali per la dilatazione dei seni paranasali

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 816.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:82939976D7

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema di dilatazione delle stenosi della trachea e tronchi bronchiali superiori

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistema di dilatazione delle stenosi della trachea e tronchi bronchiali superiori

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 140.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:8294003BC9

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Membrana di collagene per la rigenerazione tissutale Membrana biologica acellulare di collagene bovino

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Membrana di collagene per la rigenerazione tissutale Membrana biologica acellulare di collagene bovino

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 377.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:82940377D9

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Estrattore di calcoli salivari.

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Estrattore di calcoli salivari.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 280.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:8294046F44

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clamps vascolari singole, sterili, monouso in policarbonato

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Clamps vascolari singole, sterili, monouso in policarbonato

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 203.80 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:829405350E

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Approssimatori vascolari a doppia clamps sterili, monouso, in policarbonato

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33160000 Operatietechniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG2 Sardegna
NUTS-code: ITG27 Cagliari
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Approssimatori vascolari a doppia clamps sterili, monouso, in policarbonato

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: indicati nel capitolato / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 450.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aumento del quinto ex art. 106 comma12 D. Lgs. 50/2016

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

CIG:8294059A00

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/09/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo della Sardegna
Plaats: Cagliari
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020