Leveringen - 255906-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Carballo: Brandhout

2020/S 106-255906

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo
Nationaal identificatienummer: P1501900C
Postadres: Plaza del Ayuntamiento, s/n
Plaats: Carballo
NUTS-code: ES111 A Coruña
Postcode: 15100
Land: Spanje
Contactpersoon: Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo
E-mail: contratacion@carballo.gal
Telefoon: +34 981704704
Fax: +34 981702858

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WGR5iD5WzhsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZNPj3sUw58Smq21uxhbaVQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WGR5iD5WzhsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro por precios unitarios de calefacción (pellets y astillas) con destino a diversas instalaciones municipales del Ayuntamiento de Carballo. Lote 1: astillas, lote 2: pellets

Referentienummer: SUM 13/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03413000 Brandhout
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro por precios unitarios de calefacción (pellets y astillas) con destino a diversas instalaciones municipales del Ayuntamiento de Carballo. Lote 1: astillas, lote 2: pellets.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 538 920.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1: astillas

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03413000 Brandhout
03416000 Houtafval
03417000 Afvalhout
03417100 Zaagsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111 A Coruña
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1: astillas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Gestión de restos de poda de árboles del ayuntamiento, así como árboles caídos responsabilidad del ayuntamiento y su conversión en biomasa / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Recogida y gestión adecuada de cenizas / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio de m³ de astilla en €/m³ / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 486 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tres prórrogas anuales.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ver anexo I PPT al PCAP, cláusula 2 del PPT.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2: pellets

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03413000 Brandhout
03416000 Houtafval
03417000 Afvalhout
03417100 Zaagsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES111 A Coruña
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 2: pellets.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Reducción del plazo de entrega / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Precio de Tn de pellet en €/Tn / Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 52 920.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tres prórrogas anuales.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ver anexo I PPT al PCAP, cláusula 2 del PPT.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Otros. Descripción: declaración responsable DEUC.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

— consideraciones tipo social. Descripción: son condiciones especiales de ejecución de este contrato las indicadas en las cláusulas 23 6 y 29 del PCAP,

— consideraciones de tipo ambiental. Descripción: son condiciones especiales de ejecución de este contrato las indicadas en la cláusula 23 6 del PCAP.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/10/2020
Plaatselijke tijd: 14:06
Plaats:

Datos de dirección:

— calle:

— código postal:

— población:

— país:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia
Postadres: Rúa Raxeira, 52, 2.º piso
Plaats: Santiago de Compostela
Postcode: 15781
Land: Spanje
E-mail: tacgal@xunta.gal
Telefoon: +034 881995481
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020