Leveringen - 255913-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Smolyan: Kantoorbenodigdheden

2020/S 106-255913

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Yuzhnotsentralno darzhavno predpriyatie, TP „Darzhavno gorsko stopanstvo Smolyan“
Nationaal identificatienummer: 2016195800328
Postadres: bul. „Balgariya“ No. 83
Plaats: Smolyan
NUTS-code: BG424 Смолян
Postcode: 4700
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Hristo Balabanov
E-mail: dgssmolyan@ucdp-smolian.com
Telefoon: +359 887022020
Fax: +000 00000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dgssmolyan.ucdp-smolian.com

Adres van het kopersprofiel: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4623

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4623
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: стопанисване на горите — управление, възпроизводство, ползване и опазване, съгласно Закона за горите

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, за нуждите на ЦУ на ЮЦДП — Смолян и ТП „ДГС Смолян“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, за нуждите на ЦУ на ЮЦДП — Смолян и ТП „ДГС Смолян“.

Възложителят не се ангажира с конкретен вид и количества артикули, посочени в техническата спецификация. Заявените по вид и количество артикули ще са в зависимост от потребностите на възложителя. Възложителят може да поръчва материали/консумативи извън посочените в техническата спецификация по представения официален и актуален каталог/списък за продуктите (приложение към ценовото предложение) по единични цени и процент отстъпка, предложен от кандидата, съгласно условията за участие и ценовото му предложение.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 700.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192000 Kantoorbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG424 Смолян
Voornaamste plaats van uitvoering:

Административната сграда на ЦУ на ЮЦДП — Смолян, гр. Смолян,ул. „Полк. Дичо Петров“ № 1А, административната сграда на ТП „ДГС Смолян“, гр. Смолян 4700, бул. „България“ № 83

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предвид това че канцеларските материали са включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС № 591/18.07.2016 г., обществената поръчка е запазена за участие съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

Съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОП при възлагане на запазени обществени поръчки могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на 100 от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко 3 години преди датата на откриване на конкретната процедура на за възлагане обществена поръчка. Съгласно чл. 12, ал. 6 от ЗОП специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на 100 от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съгласно чл. 12, ал. 7 от ЗОП в процедурата за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по чл. 12, ал. 1 от ЗОП.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 700.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Общата прогнозна стойност на поръчката без включена опция е до 9 000 BGN без вкл. ДДС. Възложителят предвижда възможност за увеличаване на прогнозната стойност в размер до +30 % (плюс тридесет процента) или до 11 700 BGN без вк. ДДС. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай че общата прогнозна стойност с включени опции за увеличение до +30 % не са изчерпани, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Забележка: В случай че участник е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, следва да бъде вписан като такъв в съответния Регистър на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания към Агенцията за хора с увреждания или аналогичен регистър в държава — членка на Европейския съюз.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Eventuele minimumeisen:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът трябва да има изпълнени през последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, доставки, които са идентични или сходни с предмета на поръчката.

*„Доставки, които са идентични или сходни с предмета на поръчката“ са доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

**„Изпълнена“ е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането ѝ.

Eventuele minimumeisen:

Участникът трябва да има изпълнена през последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, най-малко 1 (една) доставка, която е идентична или сходна с предмета на поръчката.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

При възлагане на обществената поръчка, която е запазена по чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на 100 от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. В тези случаи лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко 3 години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в запазена обществена поръчка при условие, че могат да изпълнят най-малко 80 на 100 от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс...

Продължава в раздел VI.3) от настоящото.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Административната сграда на ТП „ДГС Смолян“ на адрес гр. Смолян, бул. „България“ № 83

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Заседанието се провежда във времето и мястото, посочени в обявлението.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица. Когато в процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени заявления за участие и/или оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат заявленията за участие и/или офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Заявленията за участие и/или офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена. Описание на артикулите по вид се съдържа в техническа спецификация — приложение № 2 от документацията за участие. Възложителят не се ангажира с конкретен вид и количества артикули, посочени в техническата спецификация. Заявените по вид и количество артикули ще са в зависимост от потребностите на възложителя. Възложителят може да поръчва материали/консумативи извън посочените в техническата спецификация по представения официален и актуален каталог/списък за продуктите (приложение към ценовото предложение) по единични цени и процент отстъпка, предложен от кандидата, съгласно условията за участие и ценовото му предложение. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, следва да представи на възложителя гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора за обществена поръчка. Размерът на гаранцията е 2 % от стойността на договора без включен ДДС със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалби се подават в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020