Leveringen - 255933-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Esbjerg: Vonkontstekingmotoren

2020/S 106-255933

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DIN Forsyning A/S
Nationaal identificatienummer: 32661149
Postadres: Ulvsundvej 1
Plaats: Esbjerg N
NUTS-code: DK03 Syddanmark
Postcode: 6715
Land: Denemarken
Contactpersoon: Mette Skov
E-mail: mesk@dinforsyning.dk
Telefoon: +45 74747222

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dinforsyning.dk

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/269437

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271217&B=DINFORSYNING
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271217&B=DINFORSYNING
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nyt gasmotoranlæg, Esbjerg Renseanlæg Øst

Referentienummer: 85410007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34311110 Vonkontstekingmotoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Projektering og etablering af nyt gasmotoranlæg, herunder bl.a. gasmotor, udstødningsvekslersystem, maskinkomponenter, motorstyretavleanlæg og gaskedel med skorsten samt service for gasmotor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42514320 Gasfilters
42980000 Gasgeneratoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK03 Syddanmark
Voornaamste plaats van uitvoering:

Esbjerg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Projektering og etablering af nyt gasmotoranlæg, herunder bl.a. gasmotor, udstødningsvekslersystem, maskinkomponenter, motorstyretavleanlæg og gaskedel med skorsten samt service for gasmotor.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garanteret El-virkningsgrad / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Teknisk kvalitet på materialer og komponenter / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Arbejdsmiljø og anlægsudformning, med hovedfokus på adgangsforhold og servicevenlighed, herunder optimal udnyttelse af eksisterende motorrum, røgvekslerrum og tavlerum / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Kortest mulig periode hvor der ikke kan leveres el til nettet / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 87
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

- Serviceaftale for gasmotor

- Lavtemperatur udstødningsveksler.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tilbudsgiver skal udfylde alle felter vedr.:

- Oplysning om ansøgerens identitet (Den økonomiske aktør)

- Oplysning om de ansvarlige medarbejdere hos ansøger (Den økonomiske aktørs repræsentanter.)

- Oplysning om selskaber tilknyttet ansøger (Udnyttelse af andre enheders kapacitet).

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPD afsnit: ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 1-7 (se ESPD afsnit: ”Udelukkelse”).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende værdier for virksomhedens økonomisk nøgletal, jf. udbudslovens § 142:

- Soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår

- Resultat for de seneste 3 regnskabsår

- Egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Eventuele minimumeisen:

Mindstekrav:

For de seneste 3 afsluttede regnskabsår, oplyses værdier for nedenstående nøgletal:

Side 12 af 56

- Soliditetsgrad på min. 15 % i gennemsnit over 3 år

- Et positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår

- En positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD-afsnit: ”Udvælgelse”.

Hvis ansøger har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøger på anden måde dokumentere ansøgers økonomiske og finansielle formåen. Dette kan bl.a. ske ved fremlæggelse af budget, bank- eller revisionserklæring, som dokumenterer opfyldelse af mindstekravene til den økonomisk og finansielle formåen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Referenceliste for lignende opgaver hos sammenlignelige kunder inden for de sidste 3 år. Referencerne bør indeholde beskrivelse af opgaven, leveranceomfang, serviceomfang, kontraktsum, tidspunkt for udførelsen samt ordregiver inkl. kontaktoplysninger på kontaktperson.

- Kort beskrivelse af tilbudsgivers organisation, nøglepersoner m.v.

Tilbudsgiver skal oplyse om referencerne i selve ESPD’et og referencerne skal dermed ikke vedlægges som særskilte bilag.

Udbyder forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer.

Eventuele minimumeisen:

Mindstekrav:

- Mindst 2 stk. leverance af gasmotoranlæg inden for de sidste 3 år.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD-afsnit: ”Udvælgelse”.

Referencer og dokumentation, uddannelses- og kursusbeviser må ikke indeholde CPR-numre og andre særlig kategorioplysninger iht. gældende persondatalovgivning.

Hvis ansøger har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøger på anden måde dokumentere ansøgers tekniske og/eller faglige formåen. Dette kan bl.a. ske ved fremlæggelse af referencer/CV’er på ansøgers nøgleressourcer, som dokumenterer opfyldelse af mindstekravene til den tekniske og/eller faglige formåen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Før beslutning om tildeling af aftalen skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af aftalen, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i den elektroniske ESPD inden for en passende tidsfrist.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

- Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er max. 6 måneder gammel på fremsendelsestidspunktet.

- Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Underskrevet revisorgodkendt årsregnskab eller tilsvarende erklæring samt en ledelseserklæring om, at der ikke siden sidste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation.

- Teknisk eller faglig formåen:

- Dokumentation for referencer med navn og telefonnummer på en kontaktperson i den virksomhed, arbejdet er udført for.

- Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. afsnit 2.1.10)

- Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for udbud
Postadres: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naeveneshus.dk
Telefoon: +45 72405600

Internetadres: https://naeveneshus.dk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 417150000

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020