Leveringen - 255941-2020

03/06/2020    S106

Polen-Olsztyn: Politieauto's

2020/S 106-255941

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Postadres: ul. Partyzantów 6-8
Plaats: Olsztyn
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postcode: 10-521
Land: Polen
Contactpersoon: Tatol Józef
E-mail: zamowienia@ol.policja.gov.pl
Telefoon: +48 895225200
Fax: +48 895225205

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 90 sztuk policyjnych pojazdów nieoznakowanych segmentu C do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Referentienummer: Z-t-P/11/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114200 Politieauto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 90 sztuk (w tym zamówienie gwarantowane 45 szt. i zamówienie opcjonalne 45 szt.) policyjnych pojazdów nieoznakowanych segmentu C. Pojazdy będą użytkowane przez różne jednostki policji na terenie kraju i wykorzystywane do policyjnych zadań patrolowych, interwencyjnych oraz kontroli innych pojazdów. W ich wnętrzu będą wykonywane podstawowe czynności służbowe policji, w szczególności obejmujące: kontrolę dokumentów dotyczących osób i pojazdów, sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych, sporządzanie dokumentacji służbowej, przewożenie osób itp. Wszystkie zamawiane pojazdy muszą być dostarczone przez Wykonawcę do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

2. Pojazdy muszą być kategorii M1, o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu. Wymagane nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 5 osób w jednej z wersji w nadwozia: sedan, hatchback lub liftback.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wymagana dostawa wszystkich pojazdów do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Wydział transportu, ul. Pstrowskiego 3, 10-049 Olsztyn, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zamawiane pojazdy muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) oraz dodatkowo rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 594).

2. Każdy pojazd musi być wyposażony w silnik spalinowy min. 4-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie iskrowym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE) spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE). Wymagana pojemność skokowa silnika, nie mniejsza niż 1 495 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE) i maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 95 kW (według danych z pkt 27 świadectwa zgodności WE).

3. Wszystkie dostarczane pojazdy muszą być zbudowane z wykorzystaniem pojazdu bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym. Pojazdy po zabudowie muszą być ukompletowane w takie same i pochodzące od tych samych producentów elementy zabudowy i wyposażenia.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również w cenie oferty przeprowadzenie przed odbiorem pojazdów szkolenia min. 6 godzin na terenie Polski dla przedstawicieli użytkowników z zakresu obsługi pojazdów wraz z zabudową z wykorzystaniem pojazdów wykonanych zgodnie z zatwierdzoną modyfikacją.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 18/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 90 sztuk (w tym zamówienie gwarantowane 45 szt. i zamówienie opcjonalne 45 szt.) policyjnych pojazdów nieoznakowanych segmentu C.

Zamawiający dla zamówienia przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych i zobowiązuje się do odbioru w ramach umowy co najmniej 45 pojazdów. Pozostałe 45 pojazdów, do całkowitej ich ilości (do 90 szt.) Zamawiający może zamówić na warunkach określonych w umowie w okresie jej trwania, w miarę zgłaszanych potrzeb i otrzymywanych środków finansowych, zawiadamiając o tym odpowiednio wcześniej Wykonawcę.

Termin realizacji zamówienia:

a) dla zamówienia podstawowego (45 pojazdów) – do dnia 16 listopada 2020 r.,

b) dla zamówienia w ramach opcji (do 45 pojazdów) – do dnia 18 grudnia 2020 r.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie równej 2 % wartości brutto wybranej oferty pod rygorem utraty wadium.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:30
Plaats:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Zakupowej eB2B pod adresem: (https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl) przy użyciu zakładki „załączniki”.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i otwarcie, tj. upublicznienie na platformie załączników (ofert).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu „procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp). W pierwszej kolejności dokonana zostanie ocena ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) zbada, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli środki które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane w niezbędnym terminie.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań, Krajowa Izba
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020