Leveringen - 255952-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Focșani: Zuivelproducten

2020/S 106-255952

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Județul Vrancea (Consiliul Județean)
Nationaal identificatienummer: 4350394
Postadres: Str. Dimitrie Cantemir nr. 1
Plaats: Focșani
NUTS-code: RO226 Vrancea
Postcode: 620098
Land: Roemenië
Contactpersoon: Valentina Harabor
E-mail: contact@cjvrancea.ro
Telefoon: +40 372372461

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cjvrancea.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096662
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru având ca obiect furnizarea și distribuția laptelui și produselor lactate în școli, preșcolarilor din grădinițele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Vrancea în anii școlari 2020-2023

Referentienummer: 0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15500000 Zuivelproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acreditate şi particular acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de lapte şi produse lactate în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev.

Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.

Lapte si produse lactate.

Acord-cadru:

— cantitatea minima = 10 763 451 bucăți; cantitatea maximă = 10 951 236 bucăți;

— valoare minimă = 8 689 333,99 RON; valoare maximă = 8 840 932,82 RON.

Contract subsecvent:

— cantitatea minima = 3 587 817 bucăți; cantitatea maximă = 3 650 412 bucăți;

— valoarea celui mai mic contract subsecvent = 2 896 444,66 RON.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent = 2 946 977,61 RON.

Notă:

Estimările cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga perioadă a acordului-cadru şi a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, se regăsesc în anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din scoli şi grădiniţe.

Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 20 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 840 932.82 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15511000 Melk
15511100 Gepasteuriseerde melk
15511210 UHT-melk
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
63121100 Opslagdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

Unitătile scolare - învătămant de stat si privat autorizat/acreditat de MECTS din judetul Vrancea (conform tabel - unităti scolare atasat în SEAP)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/ acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de lapte şi produse lactate în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev in anii scolari 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

Cantitatea minima = 10.763.451 bucăți;

Cantitatea maximă = 10.951.236 bucăți

Val. estimată fără TVA a acordului cadru:

Val. minimă = 8.689.333,99 RON;

Val. maximă = 8.840.932,82 lei

Frecventa si valoarea contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite:

Acordul - cadru va cuprinde câte 1 (unu) contract subsecvent pe an școlar, iar pe întreaga perioadă a acordului-cadru de 3 ani se vor atribui 3 contracte subsecvente.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

Cantitatea minima = 3.587.817 bucăți;

Cantitatea maximă = 3.650.412 bucăți;

Val. estimată fără TVA care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

Valoare minima = 2.896.444,66 RON;

Valoare maximă = 2.946.977,61 RON.

Cantitatile se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din scoli şi grădiniţe.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programul pentru scoli al Romaniei Resursele financiare necesare implementarii Programului pentru scoli al Romaniei, se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de la titlul X”Proiecte cu finantare din fonduri externe neramburs... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Nadere inlichtingen

Acordul-cadru va fi încheiat cu maximum 3 opratori economici. Atribuirea contr. subsecvent se va face cu reluarea competiției, Elementul care face obiectul reofertării se referă la prețul total aferent cantității maximale de produse.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

I – Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016.

Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 164 din Legea 98/2016. Obligația anterior menționată se aplică și cu privire la membri organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale respectivilor operatori economici sau cu privire la persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestora.

Documente de confirmare

D.U.A.E. din care trebuie să rezulte neîncadrarea în dispozițiile art. 164 din Legea 98/2016. În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), va/vor completa D.U.A.E. in mod corespunzator.

Înainte de atribuirea acordului cadru, AC va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze că nu se încadrează în dispozițiile art. 164 din Legea 98/2016, precum: Certificate constatatoare emise de O.R.C.; Caziere judiciare ale ofertanților și ale persoanelor menționate la art. 164 alin. (2) din Legea 98/2016; Orice alte documente echivalente edificatoare. Pentru ofertanții străini se depun documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabilă în țara de rezidență însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Excepții de la aplicarea art. 164 din Legea 98/2016.

Conform art. 171 alin. (1) - (2) din Legea 98/2016, orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 164 poate furniza dovezi pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere. Dacă dovezile prezentate sunt suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității, achizitorul nu îl va exclude de la procedură.

II– Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016.

Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016.

Documente de confirmare

D.U.A.E. din care trebuie să rezulte neîncadrarea în dispozițiile art. 165 din Legea 98/2016. În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), va/vor completa D.U.A.E. in mod corespunzator.

Înainte de atribuirea acordului cadru, AC va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinței, precum: Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general; Certificate de atestare privind plata taxelor și impozitelor locale; Orice alte documente echivalente edificatoare. Pentru ofertanții străini se depun documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabilă în țara de rezidență însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Excepții de la aplicarea art. 165 din Legea 98/2016.

Operatorul economic nu este exclus din procedură dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.

Un operator economic nu este exclus din procedură atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 RON. În acest caz, se vor prezenta orice documente justificative/edificatoare din care să rezulte că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016.

III – Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016.

Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016. La nivelul achizitorului, sunt persoane cu funcție de decizie următorii:

— Oprișan Marian (Președintele Consiliului Județean Vrancea), Cristian Dănuț (Vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea), Cel - Mare Ionel (Vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea), Diță Dumitru (Director executiv), Hărăbor Valentina (Șef serviciu), Mircea Oana (Șef Birou), Cristea Violeta (CFPP), Consilieri județeni: Draghici Marian Adrian, Balan Doru Geany, Melinte Vasile, Buzarnescu Stefan, Blîndu Nicusor, Marin Laurentiu Daniel, Ochean Valentin, Esanu Aura Lacramioara, Raducanu Aurelian Catalin, Ghetu Catalin, Badiu Adrian, Adam Mircea, Nica George Claudiu, Mocanu Dan-Adrian, Stoica Elena, Atarcicov Adrian, Sapunaru Dorina, Bostan Liviu, Vraciu Dorina, Nedelcu Florin, Nechifor Florin, Diaconu Emilian, Opris Mihai Sorin, Lungu Paul Andrei, Olteanu Alin Daniel, Oprea Ion, Ciumac Victor.

Documente de confirmare:

D.U.A.E. din care trebuie să rezulte neîncadrarea în dispozițiile art. 167 din Legea 98/2016. În acest sens, ofertantul (asociații în cazulofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), va/vor completa D.U.A.E. in mod corespunzator. De asemenea, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Declaratia va fi transmisa in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP.

Excepții de la aplicarea art. 167 alin. (1) lit. b) din Legea 98/2016.

Conform art. 167 alin. (2) din Legea 98/2016, prin excepție de la dispozițiile art. 167 alin. (1) lit. b), achizitorul nu exclude din procedură un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de acesta, stabilește că el are capacitatea de a executa contractul de achiziție publică. Aceasta presupune că respectivul operator economic se afla fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plande reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță. În acest caz, se vor prezenta orice documente justificative/edificatoare din care să rezulte că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 167 alin. (2) din Legea 98/2016.

Conform art. 171 alin. (1) din Legea 98/2016, orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 167 poate furniza dovezi pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere. Dacă achizitorul consideră dovezile prezentate ca suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității, acesta nu exclude operatorul economic din procedură (art. 171 alin. (2) din Legea 98/2016). Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 164 și 167 le poate furniza achizitorului sunt enumerate la art. 171 alin. (3) din Legea 98/2016.

În cazul în care ofertantului i-a fost aplicată prin hotărâre definitiva a unei instanțe de judecată măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică, care produce efecte în România, prevederile art. 171, alin. (1)-(3) din Legea 98/2016 nu sunt aplicabile pe toată perioada de excludere stabilită prin respectiva hotărâre (art. 171 alin. (4) din același act normativ).

În cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată, măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică pentru o anumită perioadă, situațiile de excludere prevăzute la art. 164 și 167 nu se aplică:

— dacă, în cazul faptelor prevăzute la art. 164, a expirat o perioadă de 5 ani de la data hotărârii definitive de condamnare,

— dacă, în cazul situațiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 167, a expirat o perioadă de 3 ani de la data apariției situației, săvârșirii faptei sau producerii evenimentului relevant.

În cazul în care în țara de origine/țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente precum cele solicitate în prezenta secțiune sau acestea nu vizează toate situațiile prevazute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propriarăspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Toate documentele menționate în prezenta secțiune redactate în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducere autorizata. De asemenea, toate documentele din prezenta secțiune încărcate pe S.E.A.P. vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă.

Cerinta 1: Dovedirea faptului că operatorul economic este legal constituit

Ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capa... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra de afaceri medie anuala Dovedirea mediei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani Ofertantul (asociații în cazul depunerii de oferte comune, terții susținători în cazul susținerii), trebuie să facă dovada că media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (respectiv 2017, 2018 și 2019), este cel puțin egală cu 2.900.000 lei

Eventuele minimumeisen:

Documentul unic de achiziție european din care trebuie să rezulte faptul că operatorii economici care depun oferte au media cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani solicitată de autoritatea contractantă. În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, terții susținători în cazul susținerii), va/vor completa în Documentul unic de achiziție european cu informațiile solicitate de autoritatea contractantă, aferente situației lor. În cazul în care capacitatea economică şi financiară a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţii cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm al terţului susţinător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligaţii pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului o singură dată - înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate economică şi financiară. Autoritatea contractantă poate solicita candidaților/ofertanților să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfășurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii. La solicitarea autorității contractante ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea Documentului Unic de Achiziție European, precum: - Bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. - Pentru ofertanții străini se depun documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabilă în țara de rezidență însoțite de traducerea autorizată în limba română. Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Prezentarea de informații privind mijloacele de transport pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea acordului-cadru Ofertantul (asociații în cazul depunerii de oferte comune, subcontractanții în cazul subcontractării și terții susținători în cazul susținerii), trebuie să demonstreze ca dispune, în orice formă permisă de lege de cel puțin 6 mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului-cadru, autorizate conform Ordinelor președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare și nr. 57/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Dovedirea experienței similare Ofertantul (asociații în cazul depunerii de oferte comune și terții susținători în cazul susținerii), trebuie să demonstreze ca în ultimii 3 ani, calculați până la data limită de depunere a ofertelor, au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin 2.900.000 RON fără TVA. Prin produse similare se înțelege orice produse de natură şi complexitate similara/comparabila cu produsele care fac obiectul contractului, cum ar fi produsele alimentare de origine animală (carne, ouă, lapte și produse lactate, miere și produse apicole) și/sau superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului. Autoritatea contractantă nu solicită prezentarea experienței similare pentru subcontractanții propuși de ofertant, dar va lua în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii 3.1 Dovedirea înregistrării conform Ordinului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 Ofertantul (asociații în cazul depunerii de oferte comune, subcontractanții în cazul subcontractării), trebuie să prezinte documentul de înregistrare pentru siguranța alimentelor emis de direcția județeană sanitară veterinară pentru siguranța alimentelor (conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, cu modificările și completările ulterioare, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală). 3.2 Dovedirea deținerii autorizației sanitar veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010, cu modificările ulterioare. Ofertantul (asociații în cazul depunerii de oferte comune, subcontractanții în cazul subcontractării), care depun oferte pentru lotul cuprinzând produsele lactate trebuie să prezinte autorizația sanitar veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Eventuele minimumeisen:

Documentul unic de achiziție european din care trebuie să rezulte faptul că operatorii economici care depun oferte dispun, în orice formă permisă de lege de numărul de mijloace de transport solicitat de achizitor pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului-cadru. În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul ofertelor comune și terții susținători în cazul susținerii), va/vor completa în Documentul unic de achiziție european cu informaţiile ce descriu mijloacele de transport autorizate pe care urmează să le utilizeze. În cazul în care capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător/angajamentele ferme ale terţilor susţinători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terţul/terţii susţinători va/vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lui/lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va/vor realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnică şi profesională.În cazul asocierii, odată cu D.U.A.E, se depune și acordului de asociere iar în cazul subcontractării, odată cu D.U.A.E, se depune și acordul de subcontractare. Autoritatea contractantă poate solicita candidaților/ofertanților să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfășurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii. ÎLa solicitarea autorității contractante ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea Documentului Unic de Achiziție European, precum: - Documente valabile la data prezentării din care să rezulte că mijloacele de transport care vor fi utilizate la îndeplinirea acordului – cadrul sunt aut...

Documentul unic de achiziție european din care trebuie să rezulte faptul că operatorii economici care depun oferte au furnizat în ultimii 3 ani calculați până la data limită de depunere a ofertelor produse similare în valoarea stabilită de autoritatea contractantă. În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, terții susținători în cazul susținerii), va/vor completa în Documentul unic de achiziție european cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie. În cazul în care capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător/angajamentele ferme ale terţilor susţinători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului o singură dată - înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnică şi profesională. Autoritatea contractantă poate solicita candidaților/ofertanților să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfășurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii. La solicitarea autorității contractante ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea Documentului Unic de Achiziție European, precum: - copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, recomandări, proces...

3.1 Documente de confirmare Documentul unic de achiziție european din care trebuie să rezulte faptul că operatorii economici dețin documentele de înregistrare pentru siguranța alimentelor emise de direcțiile județene sanitar veterinare pentru siguranța alimentelor (conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, cu modificările și completările ulterioare, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală). În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării), va/vor completa în mod corespunzator Documentul unic de achiziție european cu informaţiile solicitate de către Autoritatea Contractantă. Autoritatea contractantă poate solicita candidaților/ofertanților să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfășurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii. La solicitarea autorității contractante ofertanții clasați pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea Documentului Unic de Achiziție European, precum: - Autorizațiile/documentele emise de direcțiile județene sanitar veterinare pentru siguranța alimentelor (conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, cu modificările și completările ulterioare, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală). 3.2 Documente de confirmare Documentul unic de achiziție european din care trebuie să rezulte faptul că operatorii economici care depun oferte pentru lotul cuprinzând produsele lactate dețin autorizația sanitar veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010, cu modificările ulterioare. În acest sens, ofertantul (asociații în cazul ofertelor comune, subcontractanții în cazul subcontractării), va/vor completa în mod corespunzator Documentul unic de achiziție european cu informaţiile solicitate de către Autoritatea Contractantă. Autoritatea contractantă poate solicita candidaților/ofertanților să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfășurării ...

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan tuturor ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea “Notificari de sistem”.

Informatii specifice utilizarii licitatiei electronice:

a) Licitatia electronica se va desfasura in: 1(una) runda;

b) Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare

c) Elementul care va face obiectul procesului repetitiv (de ofertare) la licitatia electronica va fi: pretul total ofertat al acordului-cadru (lei, fara TVA)

d) Autoritatea contractanta nu va incepe licitatia electronica ma... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Următorul anunț va fi publicat în anul 2023, în condițiile în care exista cadrul legal pentru derularea Programului pentru şcoli al României.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situaţi pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face astfel: În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primele 3 locuri, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică”.

Noile propuneri financiare se vor solicita prin intermediul SEAP, la sectiunea Intrebari/clarificari.

2. Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul economic va preciza în oferta depusă acele informaţii cuprinse în propunerea tehnică şi în propunerea financiară considerate a

Fi confidenţiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuală în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.

3. Informatii privind subcontractarea

În cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Se considera subcontractare orice tip de raport juridic intre ofertantul care prezinta o oferta individuala sau comuna, pe de o parte, si un alt operator economic ori un profesionist, in intelesul Codului Civil, pe de alta parte, prin care acesta din urma realizeaza pentru primul orice activitate (servicii sau lucrari) legate de indeplinirea contractului de executie care va fi incheiat prin finalizarea procedurii de atribuire.

Daca prin subcontractare nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante.

Acordul de subcontractare va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE, fiind semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

5. Informatii privind asocierea:

In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului, iar AC va solicta acestora sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

Toti membrii asocierii au obligatia de a completa DUAE cu toate informatiile solicitate de AC in Documentatia de Atribuire. Ofertantii vor prezenta Formularul „Acordul de Asociere” in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare”.

Acordul de asociere va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE, fiind semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

6. Informatii privind tertul/tertii sustinatori:

In cazul in care ofertantul is... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Onform dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică cu modificările și completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată de un act al autorității contractante poate formula contestație în termen de 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul achiziții publice
Postadres: Str. Dimitrie Cantemir nr. 1
Plaats: Focșani
Postcode: 620098
Land: Roemenië
E-mail: achzitii@cjvrancea.ro
Telefoon: +40 372372461

Internetadres: www.cjvrancea.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020