Leveringen - 255955-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Iași: Draagbare computers

2020/S 106-255955

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Nationaal identificatienummer: 4701126
Postadres: Bulevardul Carol I nr. 11
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700506
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cosmin Ungureanu
E-mail: serviciulachizitii@uaic.ro
Telefoon: +40 232201139
Fax: +40 232201148

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uaic.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096643
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare computere, laptopuri, tablete și software

Referentienummer: 2814/AP/26.05.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213100 Draagbare computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract de furnizare computere, laptopuri, tablete si software.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este: pana in a 15-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 20-a zi si, respectiv, a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Daca aceste termene vor fi zile nelucratoare, autoritatea va raspunde in ultima zi lucratoare inainte de termenul respectiv.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 314 878.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 18
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 18
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop 14

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare laptopuri conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 286.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computere 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare computere conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 084.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computer cu monitor 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
32323100 Kleurenmonitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare computere conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 840.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computere 11

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare computere conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 891.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare laptopuri conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 126.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare laptopuri conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 100.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computer cu office 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
48311000 Software voor documentenbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare computere conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 008.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computer 8

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare computere conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 782.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computere 12

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare computere conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 50 420.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop 13

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare laptopuri conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 815.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop 16

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare laptopuri conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 782.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tableta PC 17

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213200 Tablet-pc's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare tabletă PC conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 882.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computere 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare computere conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 101.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computer 9

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare computere conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 941.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Computer 10

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213300 Desktop computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare computere conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 605.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop 15

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare laptopuri conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 143.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tableta PC 18

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213200 Tablet-pc's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare tabletă PC conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 534.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laptop 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia centrală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9, Iași.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare laptopuri conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 139 538.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

1. neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE;

2. neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE;

3. neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE;

4. neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016 – se va completa DUAE si depune declaratia conform modelului anexat.

Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local – inclusiv pentru punctele de lucru, bugetul de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic si al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

Operatorii economici (ofertanți/asociați/subcontractanți/terți susținători) au obligativitatea depunerii DUAE odată cu oferta, sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.

Nota: se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă:

— rector – prof. univ. dr. Tudorel Toader;

— prorector – prof. univ. dr. Mihaela Onofrei;

— prorector – prof. univ. dr. Lucica Cifor;

— prorector – prof. univ. dr. Florin Brînză;

— prorector – prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu;

— prorector – prof. univ. dr. Corneliu Iatu;

— director general administrativ – Costel Palade;

— director financiar contabil – Liliana Iftimia;

— șef Serviciu achiziţii publice – Gabriela Alexoaei;

— șef Birou achiziții – ec. Cosmin Ilie Ungureanu;

— șef Serviciu statistica și informatizare – ec. Roxana Renatte Pintilescu;

— administrator financiar – Marius Jechel;

— inginer de sistem – Paul Iulian Onciu;

— administrator financiar – Irina Ursachi;

— analist programator Constantin Ungureanu.

Informații pentru persoanele juridice străine: se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce caracterizează situația lor. Persoanele juridice străine vor prezenta orice document considerat edificator privind neîncadrarea în motivele de excludere prevăzute de lege.

Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere dintre cele descrise mai sus.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC).

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, cu informațiile aferente situației lor la Partea a IV- a: „Criteriile de selectie”, sectiunea A („Capacitatea de a corespunde cerintelor”).

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator detaliat emis de ONRC sau pentru ofertanții străini, documentul echivalent emis în țara de rezidență (documentul menționat se va depune tradus în limba română de un traducător autorizat) urmează a fi prezentat, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

În cazul ofertanților nerezidenți, aceștia vor prezenta orice document edificator din care să rezulte forma de înregistrare sau apartenența din punct de vedere profesional în țara de origine, iar documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub Instructiuni privind completarea DUAE se regasesc accesand notificarea ANAP disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

Solicitarile de clarificari si ofertele se transmit doar in SEAP.

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160, 161 din Legea nr. 98/2016. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis prin intermediul SEAP si/sau prin intermediul email-ului pe adresa de e-mail indicata in DUAE. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică); dimensiunea maximă permisă a fișierelor încărcate SEAP este de max. 40 Mb, numărul acestora fiind nelimitat.

Durata contractului este de 60 de zile (30 de zile pentru livrare, 30 de zile de la recepție pentru termenul de plată).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101 / 2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Biroul juridic al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Postadres: Bulevardul Carol I nr. 11
Plaats: Iași
Postcode: 700506
Land: Roemenië
Telefoon: +40 232201131

Internetadres: www.uaic.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020