Leveringen - 255982-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Piekary Śląskie: Farmaceutische producten

2020/S 106-255982

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Postadres: ul. Szpitalna 11
Plaats: Piekary Śląskie
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 41-940
Land: Polen
Contactpersoon: Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie
E-mail: zamowienia@szpital.piekary.pl
Telefoon: +48 323839152
Fax: +48 323938191

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.piekary.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pcm-piekary.ezamawiający.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pcm-piekary.ezamawiający.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: niepubliczny zakład opieki zdrowotnej sp. z o.o.
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych i wyrobów diagnostycznych

Referentienummer: ZP/PN/02/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych i wyrobów diagnostycznych. Umowa obowiązywać będzie od daty zawarcia umowy do 30.6.2022.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produkty farmaceutyczne – leki

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 11, 41-940 Piekary Śląskie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produkty farmaceutyczne – leki

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie: od daty zawarcia umowy do 30.6.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produkty farmaceutyczne – leki

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 11, 41-940 Piekary Śląskie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produkty farmaceutyczne – leki

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100)

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie: od daty zawarcia umowy do 30.6.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produkty farmaceutyczne – leki

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 11, 41-940 Piekary Śląskie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produkty farmaceutyczne – leki

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie: od daty zawarcia umowy do 30.6.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produkty farmaceutyczne – leki

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 11, 41-940 Piekary Śląskie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produkty farmaceutyczne – leki

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 550,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie: od daty zawarcia umowy do 30.6.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produkty farmaceutyczne – leki

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 11, 41-940 Piekary Śląskie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produkty farmaceutyczne – leki

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie: od daty zawarcia umowy do 30.6.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produkty farmaceutyczne – leki

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 11, 41-940 Piekary Śląskie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produkty farmaceutyczne – leki

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie: od daty zawarcia umowy do 30.6.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produkty farmaceutyczne – leki

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 11, 41-940 Piekary Śląskie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produkty farmaceutyczne – leki

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie: od daty zawarcia umowy do 30.6.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produkty farmaceutyczne – leki

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 11, 41-940 Piekary Śląskie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produkty farmaceutyczne – leki

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100)

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie: od daty zawarcia umowy do 30.6.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produkty farmaceutyczne – leki

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 11, 41-940 Piekary Śląskie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produkty farmaceutyczne – leki

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100)

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie: od daty zawarcia umowy do 30.6.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produkty farmaceutyczne – leki

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 11, 41-940 Piekary Śląskie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produkty farmaceutyczne – leki

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100)

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie: od daty zawarcia umowy do 30.6.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wyroby diagnostyczne

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124130 Diagnostische benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 11, 41-940 Piekary Śląskie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wyroby diagnostyczne

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100)

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie: od daty zawarcia umowy do 30.6.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wyroby diagnostyczne

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124130 Diagnostische benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szpitalnej 11, 41-940 Piekary Śląskie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wyroby diagnostyczne

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie: od daty zawarcia umowy do 30.6.2022.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) dalej zwaną Pzp, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów wykazując, że posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta – zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego zgodnie z ustawą z 6.9.2001 Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 r., poz. 499 ze zm.) – dotyczy pakietów od nr 1 do 10.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Szczegółowe warunki określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3.

2. Zamawiający przewiduje zmiany zgodne z art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu (w tym ilości zamawianego w danej dostawie przedmiotu umowy) oraz do niezłożenia zamówienia na pełny zakres asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, tj. ilości hospitalizowanych pacjentów w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo-cenowego, przy zastrzeżeniu iż nie może być przekroczona kwota brutto należnego Wykonawcy.

5. Ewentualny wzrost cen jednostkowych produktów farmaceutycznych może nastąpić wyłącznie w związku ze zmianą cen urzędowych leków wprowadzoną rozporządzeniem odpowiedniego Ministra na podstawie stosownego aneksu.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert w siedzibie Zamawiającego – budynku Dyrekcji, I piętro, pok. AD. 06 – Dział Przetargów i Konkursów.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w obecności komisji przetargowej oraz wszystkich zainteresowanych osób.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Składanie ofert odbywa się tylko poprzez platformę zakupową https://pcm-piekary.ezamawiajacy.pl

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w SIWZ w pkt 20. Administratorem danych osobowych jest Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

4. Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć w formie elektronicznej JEDZ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualny na dzień składania ofert.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp:

5.1 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.2 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5.3 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5.4 w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta – zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego zgodnie z ustawą z 6.9.2001 Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 r. poz. 499 ze zm.)

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

7. Pozostałe informacje dotyczące niniejszego postęp.zawarte są w SIWZ wraz z Załącznikami.

8. Poszczególne pakiety nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

9. Zaoferowane w ofercie środki sklasyfikowane jako produkty lecznicze muszą być zamieszczone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, winny spełniać warunki określone ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 499 z późn. zm.) – w zakresie pakietu nr 1–10.

10. Zaoferowane do przetargu środki sklasyfikowane jako wyroby medyczne winny być dopuszczone do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 175, 447, 534) – w zakresie pakietu nr 11–12.

11. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://pcm-piekary.ezamawiajacy.pl w zakładce „Pytania i odpowiedzi” lub na adres e-mail: zamowienia@szpital.piekary.pl

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-672
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-672
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020