Leveringen - 255985-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Zaragoza: Producten voor persoonlijke verzorging

2020/S 106-255985

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centro de Gestión Integrada y Proyectos Corporativos
Nationaal identificatienummer: Q5000442C
Postadres: Plaza de la Convivencia, 2
Plaats: Zaragoza
NUTS-code: ES243 Zaragoza
Postcode: 50017
Land: Spanje
Contactpersoon: Centro de Gestión Integrada y Proyectos Corporativos
E-mail: centraldecompras@aragon.es

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tZ%2BwFtrQ3oAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xcbVD8tFda6mq21uxhbaVQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tZ%2BwFtrQ3oAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Absorbentes y compresas higiénicas

Referentienummer: (A02006757)-PA/32/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33700000 Producten voor persoonlijke verzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Absorbentes y compresas higiénicas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 452 130.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pañales de incontinencia rectangular para adulto

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000 Producten voor persoonlijke verzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES24 Aragón
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pañales de incontinencia rectangular para adulto.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: (Lote 1, criterio 1). Ver anexo XI a PCAP / Weging: 49
Prijs - Weging: 51
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 236 250.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Braga-malla elástica

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000 Producten voor persoonlijke verzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES24 Aragón
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Braga-malla elástica.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: (Lote 2, criterio 1). Ver anexo XI a PCAP / Weging: 49
Prijs - Weging: 51
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Compresas tocológicas celulosa

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000 Producten voor persoonlijke verzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES24 Aragón
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Compresas tocológicas celulosa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: (Lote 3, criterio 1). Ver anexo XI a PCAP / Weging: 49
Prijs - Weging: 51
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 875.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: ver anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— trabajos realizados. Descripción: ver anexo V del PCAP,

— certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales. Descripción: ver anexo V del PCAP.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos

Datos de dirección:

— Calle: Sala de Reuniones, Plaza de la Convivencia, 2, 5.ª planta,

— CP: 50017,

— Población: Zaragoza,

— País: ESPAÑA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Postadres: Plaza de Los Sitios, 7
Plaats: Zaragoza
Postcode: 50001
Land: Spanje

Internetadres: https://www.aragon.es/en/-/tacpa

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020