Leveringen - 255992-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Groenten, vruchten en noten

2020/S 106-255992

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stolichna obshtina — rayon „Nadezhda“
Nationaal identificatienummer: 0006963270598
Postadres: zh.k. „Nadezhda“, ul. „Kiril Drangov“ No. 55
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 12220
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Viktoriya Ralovska
E-mail: op@so-nadejda.com
Telefoon: +359 24951798
Fax: +359 000000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.so-nadejda.com/

Adres van het kopersprofiel: http://www.so-nadejda.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.so-nadejda.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини на територията на СО — район „Надежда“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03220000 Groenten, vruchten en noten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез провеждане на открита процедура е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да изпълни дейности по доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини на територията на СО — район „Надежда“ в следващите 4 (четири) години (48 месеца).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 300 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03220000 Groenten, vruchten en noten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Детските градини на територията на СО — район „Надежда“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Дейностите, предмет на доставката, включват периодични доставки на пресни плодове и зеленчуци (продукти) за срок от 48 месеца. Част от изисканите продукти, придружени с прогнозните им количества: банани (44 808 кг), грозде (18 412 кг), домати (5 292 кг), зеле (25 629 кг), кайсии (3 091 кг), картофи (61 643), карфиол (1 812 кг), киви (22 637 кг), копър, пресен (8 829 връзки), краставици, пресни (11 116 кг), круши (7 784 кг), лимони (3 195 кг), лук праз (3 072 кг), мандарини (17 863 кг), моркови (23 045 кг), нектарини (2 844 кг), портокали (42 768 кг), праскови (4 168 кг) и др.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Управление на рисковете, които могат да възникнат в хода на изпълнение на поръчката / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 300 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участникът следва да разполага с минимум 1 обект (складова база с необходимата хладилна техника), регистриран за производство и/или търговия с храни по реда на Закона за храните, и отговаря на всички изисквания съгласно действащата нормативна уредба, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри/списъци съгласно законодателството на съответната държава, в която са установени.

При подаване на офертата изпълнението на изискването се декларира в част IV, раздел А от ЕЕДОП.

За доказване на изискването участникът, избран за изпълнител, преди подписване на договора представя копие от регистрационния документ, издаден по реда на Закона за храните и/или еквивалентно, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 112 от ЗОП.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Коефициент на бърза ликвидност

Eventuele minimumeisen:

Участниците в процедурата следва да са постигнали положително съотношение между активи и пасиви по коефициент на бърза ликвидност (К бл) съгласно т. 1.2 от методика към член 61, ал. 1, т. 3 от ЗОП, изчислен на база на данни от годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на кандидата или участника към 31 декември 2019 г.

Стойността на коефициента за бърза ликвидност на кандидата или участника следва да е не по-малко от 1,00.

За доказване на изискването участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им не се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП, както и справка за оборота от доставките.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Професионален опит.

2. Техническо оборудване/транспортни средства.

3. Системи за управление на качеството.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът следва да е изпълнил за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си доставка с предмет, идентичен и/или сходен с този на поръчката.

Под доставка с идентичен и/или сходен предмет с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на плодове и зеленчуци.

За доказване на изискването по-горе участниците представят списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, който се попълва в част IV, раздел „В“ от ЕЕДОП и съдържа информация за стойността, датите и получателите на доставките.

За доказване на изискването участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, доказващи извършените доставки, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП, както и справка за оборота от услугите.

2. Участникът следва да разполага с минимум 2 специализирани транспортни средства за доставяне на храните.

Транспортните средства трябва да бъдат снабдени с необходимото оборудване предвид спецификата на превозваните стоки.

Участникът предоставя (декларира) в част IV, раздел „В“ от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата за разполагаемите транспортни средства, което ще ползва за изпълнение на предмета на поръчката.

Преди сключване на договор за изпълнение участникът, класиран на първо място, следва да представи доказателства, че разполага с декларираните транспортни средства в съответствие с нормативните изисквания при условията на чл. 67 ал. 5 и чл. 112 от ЗОП

3.1. Всеки участник да има разработена и внедрена система за анализ и контрол на критичните точки — НАССР система за управление на безопасността на храните, или е сертифициран по стандарт EN ISO 22000:2018 или еквивалентен с област на приложение доставка на храна и хранителни продукти, отнасящ се за обекта, регистриран по чл. 12 от Закона за храните.

Участникът предоставя (декларира) в част IV от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 3.3 сертификат, удостоверяващ, че има внедрена HACCP система, или еквивалентен или сертификат по стандарт EN ISO 22000:2005 (ISO 22000:2018) или еквивалентен с област на приложение доставка на храна и хранителни продукти.

За доказване на изискването участникът, избран за изпълнител, преди подписване на договора представя копие от сертификата, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 112 от ЗОП.

3.2. Участниците да притежават валиден сертификат за управление на качество ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, идентичен и/или сходен с предмета на поръчката, издадени на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

Участникът следва да представи (декларира) в част IV от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 3.4 сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент с област на приложение, идентична и/или сходна с предмета на поръчката.

За доказване на изискването участникът, избран за изпълнител, преди подписване на договора представя копие от сертификата, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 112 от ЗОП.

Продължава в раздел VI.3) от настоящото обявление.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 55, адм. сграда, ет. 3, заседателна зала

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява своята самоличност и представя пълномощно, освен ако е законен представител на участника. Присъстващите представители вписват имената си в списък.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

3.2. Участниците да притежават валиден сертификат за управление на качество ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, идентичен и/или сходен с предмета на поръчката, издадени на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

Участникът следва да представи (декларира) в част IV от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т. 3.4 сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент с област на приложение, идентична и/или сходна с предмета на поръчката.

За доказване на изискването участникът, избран за изпълнител, преди подписване на договора представя копие от сертификата, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 112 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Когато участника предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП и документите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020