Leveringen - 256015-2020

Submission deadline has been amended by:  271703-2020
03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Ruda Śląska: Personal computers

2020/S 106-256015

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Ruda Śląska
Postadres: pl. Jana Pawła II 6
Plaats: Ruda Śląska
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 41-709
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Bokisz, Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Ruda Śląska
E-mail: zamowienia@ruda-sl.pl
Telefoon: +48 322449094
Fax: +48 322487348

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rudaslaska.bip.info.pl

Adres van het kopersprofiel: https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Referentienummer: AP.271.43.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta Ruda Śląska. Zamówienie obejmuje 2 części, tj. część 1: zakup i dostawa komputerów; część 2: zakup i dostawa drukarek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 521 138.21 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa komputerów

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem systemowym – 100 sztuk. Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry pamięci RAM / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry dysku twardego / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres udzielonej gwarancji / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 429 268.29 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 21
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 21 dni, od dnia zawarcia umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa drukarek

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232110 Laserprinters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

24 sztuki drukarek dedykowanych do pracy w biurze. Cyfrowa technologia elektrofotograficzna drukowania w pełnym kolorze LED lub laserowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), a oferuje tonery (materiały) równoważne, zostanie wezwany do przedłożenia testów wykonanych zgodnie z normami odpowiednimi dla danego urządzenia, np.: STMC, ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24712);

b) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), a oferuje tonery (materiały) równoważne, zostanie wezwany do przedłożenia nieodpłatnie tonera oraz drukarki celem przeprowadzenia testu 100 % zaczernienia 10 kolejnych stron (tzn. jednorazowy wydruk 10 kolejnych stron).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry pamięci RAM / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres udzielonej gwarancji / Weging: 15
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 91 869.92 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 21
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 21 dni, od dnia zawarcia umowy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

2. Podstawy wykluczenia:

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 2.1:

3.1. w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;

3.2. w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

3.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (pkt 2.1 niniejszego rozdziału SIWZ) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

3.3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.3.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3.3.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Uwaga (dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia): W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 3.2 oraz 3.3.1–3.3.3 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

4. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP określa § 7 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 3.1–3.2).

1.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

1.2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zamawiający przy wyliczeniu terminu składania ofert skorzystał z normy zawartej w art. 43 ust. 2b ustawy Pzp. Podstawą skrócenia terminu składania ofert jest fakt, iż w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu część 1 i część 2 zostały unieważnione. Mając na względzie fakt, iż Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz pilną potrzebę udzielenia zamówienia (konieczność zapewnienia pracownikom niezbędnego do ich pracy sprzętu), skrócenie terminu składania ofert jest w pełni uzasadnione.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-710 Ruda Śląska, POLSKA, pokój 213

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

I.

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— część nr 1 – 4 000,00 PLN,

— część nr 2 – 1 000,00 PLN.

1.1. Wadium może być wniesione w:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta:

ING Bank Śląski S.A. Oddział Ruda Śląska nr: 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628

Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy przesłać w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.7 lit. a).

2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

2.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy części nr 1).

2.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:

a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

— odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

— nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ (dotyczy części 1)

zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem nie podlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.

II. Dotyczy sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą: 60 dni.

III. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

IV. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) w zakresie części 1 przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Ozby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamaw. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamaw. podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamaw., której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postęp. toczącym się wskutek wnieś. skargi stosuje się odp.o przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postęp. cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamaw. za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. PU może także przystąpić do toczącego się postęp. Do czynności podejmowanych przez PU stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postęp. cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wym. przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, itd.

6.5. Na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądań

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020