Leveringen - 256022-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Zaragoza: Reageerstrips

2020/S 106-256022

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centro de Gestión Integrada y Proyectos Corporativos
Nationaal identificatienummer: Q5000442C
Postadres: Plaza de la Convivencia, 2
Plaats: Zaragoza
NUTS-code: ES243 Zaragoza
Postcode: 50017
Land: Spanje
Contactpersoon: Centro de Gestión Integrada y Proyectos Corporativos
E-mail: centraldecompras@aragon.es

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tZ%2BwFtrQ3oAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sets, sensores y tiras reactivas asociados a bombas de insulina

Referentienummer: (A02006757)-PA/16/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33124131 Reageerstrips
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 806 762.22 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema integrado bomba insulina con parada predictiva

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124131 Reageerstrips
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES24 Aragón
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 877 229.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema integrado Bomba insulina y sensor sin calibración

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124131 Reageerstrips
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES24 Aragón
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 415 119.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bomba de insulina con calculador de bolo

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124131 Reageerstrips
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES24 Aragón
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 855 000.22 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set infusión para bomba de insulina con reservorio

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124131 Reageerstrips
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES24 Aragón
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 272 140.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020