Leveringen - 256023-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Producten voor persoonlijke verzorging

2020/S 106-256023

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
Nationaal identificatienummer: 17093691
Postadres: Str. Olari nr. 15
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 024056
Land: Roemenië
Contactpersoon: Florina Ciuculete
E-mail: licitatii@social2.ro
Telefoon: +40 213110029

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.social2.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096664
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție materiale igienă personală

Referentienummer: 17093691_2020_PAAPD1136295
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33700000 Producten voor persoonlijke verzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziție materiale igiena persoanala, conform specificatiilor caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20 de zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 767 907.76 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 6
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000 Producten voor persoonlijke verzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini si Anexei nr. 3 la contract.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare materiale de îngrijire personala: diverse creme de îngrijire, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 731 659.74 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000 Producten voor persoonlijke verzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini si Anexei nr. 3 la contract.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare materiale igiena personala: aparate si crema de ras, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 316 015.69 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000 Producten voor persoonlijke verzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini si Anexei nr. 3 la contract.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare produse igiena personala conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 37 310.45 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000 Producten voor persoonlijke verzorging
33141850 Tandhygiëneproducten
33711720 Tandpasta
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini si Anexei nr. 3 la contract.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare materiale igiena personala: produse îngrijire si igiena dentara conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 274 352.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000 Producten voor persoonlijke verzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini si Anexei nr. 3 la contract.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare materiale igiena personala: produse protecție solara, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 105 495.66 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000 Producten voor persoonlijke verzorging
33711110 Deodorants
33711400 Cosmetische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini si Anexei nr. 3 la contract.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare materiale de igiena personala: deodorante si antitranspirante conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 303 074.22 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 164 din Legea 98/2016 (se va prezenta cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv);

— Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 165 din Legea 98/2016;

— Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 167 din Legea 98/2016;

— Certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidate (buget de stat si buget local) valabil la momentul prezentarii;

— Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in disp. art. 60; ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organului de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60, cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire. Se va completa DUAE – ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta documentele.

Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul autorității contractante, cu privire la organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, sunt:

— Florin Stefan Vasile – director general;

— Carmen Ciobanu – director general adjunct Direcția economica;

— Cornelia Pârvanu – director executiv Direcția juridica;

— Ionuț Alexandru Ciornohac – director executiv Direcția administrativ;

— Cristina Negru – sef Serviciu administrativ; Direcția administrativ;

— Valentina Badea – inspector de specialitate, Directia Administrativ;

— Robert Daniel Nitu – director executiv, DAPLUC;

— Gabriela Zezeanu – consilier superior Birou caiete de sarcini, Direcția APLUC;

— Mihaela Modroi – sef Serviciu licitatii achizitii publice;

— Ciuculete Florina – consilier achiziții publice Serviciul licitații achiziții publice, Direcția APLUC.

Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Se va avea in vedere obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neincadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere conduce la solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire;

— certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii certificatului;

— certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori, daca este cazul) clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE – ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) sa fie egală sau mai mare sau cel puțin egala cu:

— lotul 1 – 202 040,00 RON;

— lotul 2 – 487 770,00 RON;

— lotul 3 – 210 670,00 RON;

— lotul 4 – 182 900,00 RON;

— lotul 5 – 70 330,00 RON;

— lotul 6 – 24 873,00 RON.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Prezentarea oricarui document financiar-contabil legal edificator pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economica-financiara (ex. bilantul contabil vizat si inregistrat la organele competente sau orice alt document privind veniturile, pentru fiecare an in parte). Pentru calcul echivalentei cifrei de afaceri exprimata in alta moneda decat lei, se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Autoritatea contractantă solicită experiență similară de pana la trei ani, cu o valoare cumulata de minimum:

— lotul 1 – 30 300,00 RON fără TVA;

— lotul 2 – 73 160,00 RON fără TVA;

— lotul 3 – 31 600,00 RON fără TVA;

— lotul 4 – 27 430,00 RON fără TVA;

— lotul 5 – 10 540,00 RON fără TVA;

— lotul 6 – 3 730,00 RON fără TVA, la nivelul unui contract/mai multor contracte, valoare ce reprezintă 30 % din valoarea fără TVA a celui mai mare contract subsecvent estimat că se va încheia. Informațiile vor fi completate în DUAE, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar va prezenta documentele conform modalității de îndeplinire. Prezentarea unor certificate/documente constatatoare care atesta îndeplinirea cerinței experienței similare conform solicitărilor de mai sus, reprezintă o garanție minimă pentru îndeplinirea în condiții optime a contractului.

Eventuele minimumeisen:

Ofertantul va demonstra că a mai livrat produse similare, respectiv „categoria: produse de îngrijire personala/cosmetice/de igiena” în ultimii trei ani (se vor calcula anterior datei de depunere a ofertelor). Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului-limita prevăzut în anunțul de participare publicat inițial. Se vor prezenta la nivelul unui contract/mai multor contracte, dovedite cu certificate/documente constatatoare/document edificatoare (care atesta îndeplinirea cerinței, emise de beneficiar si care fac dovada îndeplinirii contractului). Documentele vor indica valorile, datele, beneficiarii produselor furnizate si trebuie sa fie emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul beneficiar. Informațiile vor fi completate în DUAE, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar va prezenta documentele.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii comisiei de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari, Decizii” din cadrul anuntului/invitatiei de participare.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direcția juridică a DGASPC Sector 2
Postadres: Str. Olari nr. 15, sector 2
Plaats: Bucureşti
Postcode: 024056
Land: Roemenië
Telefoon: +4 0212522202

Internetadres: www.social2.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020