Leveringen - 256032-2020

03/06/2020    S106

Tsjechië-Nový Jičín: Ademhalingsmonitoren

2020/S 106-256032

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemocnice Nový Jičín a.s.
Nationaal identificatienummer: 25886207
Postadres: Purkyňova 2138/16
Plaats: Nový Jičín
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postcode: 741 01
Land: Tsjechië
E-mail: tibor.durik@agel.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://nemocnicenovyjicin.agel.cz/index.html
Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNemocniceNovyJicin
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ergospirometr

Referentienummer: 1589-6/VZ-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195110 Ademhalingsmonitoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 687 100.80 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080 Moravskoslezský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 687 100.80 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 70
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020