Leveringen - 256044-2020

Submission deadline has been amended by:  283828-2020
03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Tampere: Vervoersmaterieel en bijbehorende producten

2020/S 106-256044

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tampereen Infra Oy
Nationaal identificatienummer: 3022425-9
Plaats: Tampere
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
Land: Finland
Contactpersoon: Tuomi Logistiikka Oy / Timo Manninen
E-mail: timo.manninen@tuomilogistiikka.fi
Telefoon: +358 417301576

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tuomilogistiikka.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=263889&tpk=a8a710cc-8ad9-4981-8c96-f4140be74916
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=263889&tpk=a8a710cc-8ad9-4981-8c96-f4140be74916
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Tampereen kaupungin tytäryhtiö
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Yhdyskunta- ja infrarakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät palvelut

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Viemärihuollon yhdistelmäajoneuvo

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Tampereen Infra Oy:n toimeksiannosta viemärihuollon yhdistelmäajoneuvon hankinnan.

Hankinnan kohteena on uusi kuorma-auto Tampereen Vesi Liikelaitoksen käyttöön. Ajoneuvon pääasiallinen käyttötarkoitus on viemäriverkoston huoltotyöt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 320 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Tampereen Infra Oy:n toimeksiannosta viemärihuollon yhdistelmäajoneuvon hankinnan.

Hankinnan kohteena on uusi kuorma-auto Tampereen Vesi Liikelaitoksen käyttöön. Ajoneuvon pääasiallinen käyttötarkoitus on viemäriverkoston huoltotyöt. Hankinta toteutetaan kertahankintaisena tavarahankintana.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tarjoaja voi halutessaan tarjota ajoneuvoon tai päällirakenteisiin soveltuvia suosittelemiaan lisävarusteita tai vastaavia vapaaehtoisina optioina. Vapaaehtoiset optiot tarjotaan tarjouspyynnön liitteellä 2 (Optiolomake), joka ladataan ohjeistuksen mukaan täytettynä osoitettuun kohtaan välilehdellä Hankinnan kohteen tietojen syöttö. Mahdollisesti tarjottuja vapaaehtoisia optioita ei oteta huomioon tarjousten vertailussa.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020