Leveringen - 256056-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Rome: Schepen

2020/S 106-256056

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Comando generale della Guardia di finanza — Direzione approvvigionamenti — Servizio contratti — III sezione — I drappello
Postadres: viale XXI Aprile 51
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00162
Land: Italië
Contactpersoon: cap. Gianmarco Cosimo Di Lorenzo
E-mail: DiLorenzo.GianmarcoCosimo@gdf.it
Telefoon: +39 0644223923
Fax: +39 0644223999

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gdf.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.gdf.it/bandi-di-gara;https://www.acquistinretepa.it/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.acquistinretepa.it/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di vedette costiere RHIB («rigid hulled inflatabled boat»)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34510000 Schepen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la fornitura di vedette costiere RHIB («rigid hulled inflatabled boat»).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 24 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roma

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di vedette costiere RHIB («rigid hulled inflatabled boat»), il tutto meglio specificato nella documentazione ufficiale di gara consultabile sul sito: www.gdf.gov.it, nella sezione «bandi di gara» e sul sito: www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione dedicata alla presente procedura.

Importo a base d’asta: fornitura singola unità navale 1 500 000,00 EUR, come descritto al punto 3) del disciplinare di gara.

Decreto o determina a contrarre: n. 129721/652 del 20.5.2020.

CIG:8312497985; CUP: G59E20000130001; CUI: 80194230589202000031.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 108
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

L’amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture oggetto dell’appalto per un importo massimo di 22 500 000,00 EUR, da esercitare in una o più soluzioni, entro la data del 31.12.2024 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale.

Utilizzo risparmi di gara: precisazione contenuta nel disciplinare di gara reperibile sul sito: www.gdf.gov.it e sul sito: www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione dedicata alla presente procedura.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara. L’importo di 24 000 000,00 EUR è comprensivo di 1 500 000,00 EUR (che saranno immediatamente contrattualizzati), nonché di 22 500 000,00 EUR (relativi all’opzione sub II.2.11). Nella presente fornitura non sono previsti oneri per il rischio da interferenza. Sono autorizzate varianti: sì. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Si rimanda al disciplinare di gara reperibile sul sito: www.gdf.gov.it e sul sito: www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione dedicata alla presente procedura.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/08/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Attraverso il portale: www.acquistinretepa.it, in seduta pubblica

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Responsabile del procedimento: col. t. ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, direttore della direzione approvvigionamenti del Comando generale della Guardia di finanza. Indirizzo PEC ufficio: RM0010670p@pec.gdf.it. Documenti di gara: disciplinare di gara con relativi allegati, capitolato tecnico, schema di contratto, regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione.

Ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Postadres: via Flaminia 189
Plaats: Roma
Postcode: 00196
Land: Italië
Telefoon: +39 06328721
Fax: +39 0632872310
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Notifica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Comando generale della Guardia di finanza — Direzione approvvigionamenti — III sezione
Postadres: viale XXI Aprile 51
Plaats: Roma
Postcode: 00162
Land: Italië
E-mail: DiLorenzo.GianmarcoCosimo@gdf.it
Telefoon: +39 0644223923
Fax: +39 0644223999

Internetadres: www.gdf.it

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020