Leveringen - 256060-2020

Submission deadline has been amended by:  374837-2020
03/06/2020    S106

Tsjechië-Praag: Luchtvaartuigen met piloot

2020/S 106-256060

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lom Praha s.p.
Nationaal identificatienummer: 00000515
Postadres: Tiskařská 270/8
Plaats: Praha 10
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 108 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Vratislav Marek
E-mail: vratislav.marek@lompraha.cz
Telefoon: +420 296505387
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.lompraha.cz
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.lompraha.cz/
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: oprava letecké techniky

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pronájem letounů L-39

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34711300 Luchtvaartuigen met piloot
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 120 000 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34711300 Luchtvaartuigen met piloot
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch, Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020