Leveringen - 256064-2020

Submission deadline has been amended by:  306183-2020
03/06/2020    S106

Polen-Gdynia: Instrumentarium en benodigdheden voor radiotherapie

2020/S 106-256064

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: KRS 0000492201
Postadres: ul. Powstania Styczniowego 1
Plaats: Gdynia
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Postcode: 81-519
Land: Polen
Contactpersoon: Beata Martyn-Mrozowska
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu
Telefoon: +48 587260124
Fax: +48 587260338

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpitalepomorskie.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: spółka prawa handlowego
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej w ramach projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o (...)”

Referentienummer: D25M/251/N/10-28rj/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33151000 Instrumentarium en benodigdheden voor radiotherapie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup tomografu komputerowego o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Dostawa, instalacja, uruchomienie, przeprowadzenie szkoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń w tym opisowni i pomieszczenia socjalnego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633 Trójmiejski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital im. św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1, Gdynia, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Zakup tomografu komputerowego o parametrach zgodnych z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

1.2. Dostawa, instalacja, uruchomienie (rozruch technologiczny z regulacją parametrów) i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania tomografu komputerowego, zwanego dalej wyposażeniem.

1.3. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia zgodnie z wymogami opisanymi w nn. SIWZ.

1.4. Wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta.

1.5. Wykonanie wymaganych testów podstawowych i specjalistycznych, a także wykonanie pomiaru mocy dawki wokół aparatu i za osłonami.

1.6. Opracowanie dokumentacji wraz ze złożeniem wniosków do WSSE Wydział Radiacyjny i uzyskanie zgody od WSSE na eksploatację.

1.7. Dostarczenie Zamawiającemu (wraz z dokumentacją powykonawczą) planu pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokonanie oznakowania stref w całej pracowni.

1.8. Adaptacja pomieszczeń oddziału OIM na potrzeby pomieszczenia opisowni i pomieszczenia socjalnego lekarzy – zakres prac adaptacyjnych zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie prac budowlanych.

1.9. Przekazanie informacji dotyczących oferowanego urządzenia generalnemu Wykonawcy pomieszczenia pracowni TK firmie „Alstal” celem weryfikacji projektu osłon.

2. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z projektu „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 7 Zdrowie, działanie 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia oraz wymogi dotyczące gwarancji, szkoleń określa załącznik nr 5 do SIWZ Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych i innych wymogów w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, załącznik nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w zakresie prac budowlanych oraz załącznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy.

4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom określonym w: ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) i odpowiednich aktach wykonawczych do ustawy, w tym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a także w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.).

5. Wymagany minimalny okres gwarancji na oferowane wyposażenie i prace adaptacyjne wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi:

a) zapoznać się ze stanem faktycznym pomieszczeń przewidzianych do instalacji wyposażenia,

b) wykonać adaptację pomieszczeń pod instalację wyposażenia,

c) dostarczyć zorganizowanym przez siebie transportem, zamontować, uruchomić elementy zamawianego wyposażenia,

d) przeszkolić personel Zamawiającego zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ (zapewnić materiały szkoleniowe na własny koszt) po uprzednim uzgodnieniu terminów z Zamawiającym. Liczbę osób szkolonych określi Zamawiający. Szkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu zostaną udokumentowane Protokołami Szkolenia (wzór – załącznik nr 5 do umowy) oraz stosownymi imiennymi zaświadczeniami dla jego uczestników.

11. Wykonawca zapewni dokumentację odbioru w postaci Protokołu zdawczo-odbiorczego – załącznik nr 4 do umowy po dostawie oraz instalacji, uruchomieniu wyposażenia i przeszkoleniu personelu i przekaże w trakcie odbioru wymagane przez Zamawiającego

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Umowa nr RPPM.07.01.02-22-0018/16-00 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, osi priorytetowej 7 Zdrowie, działania. 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, poddziałania 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny ofert:

— cena brutto 85 %,

— parametry techniczne 15 %.

Wadium w wysokości: 60 300 PLN należy wnieść przed upływem składania ofert.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje co najmniej dwie dostawy tomografu komputerowego, angiografu, aparatu rentgenowskiego wraz z jego instalacją i uruchomieniem, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto każda z dostaw.

2. W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który dysponuje co najmniej następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia (przy bezpośredniej realizacji zamówienia), o minimalnych kwalifikacjach opisanych szczegółowo w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.2 c lit. a SIWZ, niezbędnych do wykonania zadania:

— kierownik budowy,

— kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

— projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3. Poszczególni kierownicy budowy/robót muszą spełniać wymogi:

a) osoba posiadająca od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) tj. do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej wymaganej specjalności;

b) osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie przez każdą z osób.

4. Poszczególni projektanci muszą spełniać wymogi:

a) osoba posiadająca wykształcenie wyższe o kierunku technicznym,

b) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej wymaganej specjalności bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane);

c) osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej okręgowej Izby Samorządu Zawodowego (IARP lub PIIB).

Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie przez każdą z osób.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu o zamówieniu, szczegółowy opis warunku udziału w postępowaniu zawarty jest w treści SIWZ, rozdział VI ust. 1 pkt 1.2 c lit. b SIWZ.

Eventuele minimumeisen:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, ale nie krótszym niż 10 dni składa:

1. wykaz wykonanych lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonywanych co najmniej dwóch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie dostawy tomografu komputerowego, angiografu, aparatu rentgenowskiego wraz z jego instalacją i uruchomieniem, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto każda z dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ.

Uwaga: Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

1.2. wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia (przy bezpośredniej realizacji zamówienia) potwierdzający spełnianie warunku opisanego w rozdz. VI ust. 1, pkt 1.2 c) b SIWZ – wg wzoru na załączniku nr 9 do SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte w Załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 08:30
Plaats:

Szpitale Pomorskie sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni 81-519, dział Zamówień Publicznych, pok. 221, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć wypełniony druk jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, ale nie krótszym niż 10 dni składa:

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587701
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587701
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020